Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Socionomer arbetar inom kommunernas socialtjänst och i olika verksamheter i privat regi med barns och ungdomars liksom familjers situation, människors ekonomiska hjälpbehov och frågor kring missbruk av alkohol och droger, äldres och funktionshindrades behov av bistånd. Socionomen utreder de hjälpsökandes ekonomiska situation och ska vara ett stöd i personers strävan efter förbättrade livsvillkor. Socionomen har också ett särskilt ansvar för att barn inte far illa. Till arbetsuppgifter som berör barn hör även adoptions- och vårdnadsutredningar. Socionomer arbetar vidare med att förebygga sociala problem genom samarbete med andra samhällsinstanser som skola och fritidsverksamhet. Samarbetet med olika frivilligorganisationer blir allt viktigare. Socionomerna finns också inom olika specialiserade verksamheter inom kommunerna, exempelvis som flyktingsamordnare, ungdomssekreterare och inom familjerättsområdet.

Inom skolan arbetar socionomer med enskilda elever och elevgrupper, men även med andra personalgrupper. Socionomen kan ha stödsamtal med elever och föräldrar och vara en resurs för lärarna i olika frågor. Mycket av arbetet som skolkurator sker tillsammans med andra samhällsinstanser som fritidsförvaltning, socialtjänst, polis och ungdomscenter.

Inom hälso- och sjukvården arbetar socionomer som kuratorer inom olika områden. Psykosociala problem kan uppstå som en konsekvens av sjukdom. Socionomen i hälso- och sjukvården arbetar utifrån en helhetssyn på hälsa och sjukdom. Det kan gälla utredande samtal, rådgivning, stödsamtal, kontakter med anhöriga och samarbete med andra samhällsinstanser och för arbetsledande tjänster inom kommunernas eller privata vårdgivares äldre- och handikappomsorg. Socionomerna finns såväl inom somatisk vård som inom psykiatriska vården, i viss utsträckning inom mödra- och barnhälsovården och på vårdcentraler.

Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Exempel på övriga arbetsområden är kriminalvård, arbetsmarknadsinstitutioner, företagshälsovård, frivilligorganisationer, behandlingsinstitutioner, länsstyrelser och familjerådgivning. Socionomutbildningen som generalistutbildning ger många användbara kunskaper om samhället och om den enskilda människan. Socionomen har därför möjligheter att göra sig gällande på nya arbetsområden inom såväl privat som offentlig sektor. För vissa yrken krävs vidareutbildning.

Se ”Vad gör en socionom?” för ännu fler exempel