Examinationsperioder våren 2017

För uppsatser inlämnade 22 maj: Examinationsperiod 29 maj - 2 juni

För uppsatser inlämnade 29 maj: Examinationsperiod 5-21 juni (obs. att detta ligger efter terminens slut.

För uppsatser inlämnade senare: Uppsatser examineras kontinuerligt under höstterminen så snart vi har minst två uppsatser inlämnade för examination.

Du examineras och opponerar alltid under samma examinationsperiod.

Obligatorisk närvaro på seminarier för termin 6-studenter

Det är obligatoriskt att gå på minst fyra seminarier, utöver det där du själv lägger fram din uppsats och det där du opponerar på en annan uppsats. Du väljer själv vilka fyra seminarier du går på, och du behöver inte gå på seminarierna för just din undervisningsgrupp. Under terminen anordnas dessutom löpande seminarier för studenter som gått uppsatskursen någon tidigare termin. Det kan vara en god idé att gå på seminarier redan under terminen, så får du en uppfattning om hur ett examinationsseminarium går till. Besök på dessa seminarier räknas in i de fyra obligatoriska seminarierna.

Observera att du alltid förväntas ha läst hela uppsatsen och förberett frågor till författaren när du är med på ett seminarium, även om du inte är opponent.

Ingen förhandsanmälan behövs till seminarierna.

Att lägga fram sin uppsats på ett seminarium och vad som händer efteråt

Ett uppsatsseminarium varar i ca 45 minuter. Opponenten disponerar ca 30 minuter av dessa för sin opposition och resterande tid ägnas åt övrig diskussion av uppsatsen, däribland examinatorns omdömen. Tanken med ett uppsatsseminarium är att uppsatsen ska bli allsidigt belyst av seminariedeltagarna och att examinatorn ska få tillfälle att ställa frågor och be om klargöranden. Betyget på uppsatsen påverkas dock inte på något direkt sätt av seminariet; det är endast den framlagda texten som bedöms.

Man får inte sitt betyg meddelat vid seminariet. Dock får man detta av examinator senast 3 veckor efter seminariet. Om du får restuppgifter ska du göra dessa och därefter skicka uppsatsen till din examinator för godkännande. Examinatorn avgör själv om hon eller han vill ha uppsatsen via e-post och/eller som papperskopia. Efter godkännande lämnar examinatorn in din godkända uppsats till expeditionen för arkivering samt meddelar din kursansvariga om att du är godkänd. Kursansvarig rapporterar då in betyget till expeditionen, som därefter skickar ett brev till dig med information om hur du går till väga för att ansöka om examensbevis.

Att vara opponent på ett seminarium

Vid examinationsseminariet har opponenten den mest framträdande rollen. Det är viktigt att göra en noggrann granskning av den uppsats man ska opponera på. Du måste göra en godkänd opposition för att få ditt betyg på uppsatsen inrapporterat, och den som godkänner oppositionen är seminariets examinator. Om du inte gör en godkänd opposition på seminarier kommer du bli ombedd att göra om den skriftligt och lämna till examinator samt den student som du opponerade på.

Formulär för godkännande av opposition (24 Kb)

Att vara gäst på ett seminarium

Alla studenter är mycket välkomna på uppsats-seminarierna och ni måste gå på minst fyra seminarier som gäst. Det du ska tänka på innan du går på ett seminarium är att läsa uppsatsen och förbereda frågor till författaren. Gärna öppna diskussionsfrågor! Ett seminarium handlar om att belysa uppsatsen och dess innehåll från olika infallsvinklar, och det är inte meningen att opponenten, examinatorn och författaren är de enda som deltar i samtalet. Att gå på ett seminarium utan att ha läst texten som läggs fram är direkt meningslöst, då är det inte möjligt att bidra till diskussionen.

För att bli godkänd ska man...

... ha skrivit en uppsats som godkänts av examinator.
... ha försvarat uppsatsen vid ett seminarium.
... ha opponerat på någon annan students uppsats.
... ha närvarit vid fyra seminarier som besökare. Man förväntas då ha läst de uppsatser som läggs fram och bidra till diskussionen på seminariet.

Inte möjligt att få betygen A eller B om man lämnar in för sent

Man kan endast få betygen A eller B om man lämnar in uppsatsen vid ordinarie inlämningstillfälle.

I vissa fall kan studenter dock få förlängd skrivtid utan att detta påverka betyget:

  • Egen sjukdom i de fall denna är långvarig (om du är sjuk enbart några dagar är detta inte tillräckligt för att få förlängd skrivtid).
  • Vård av sjukt barn.
  • Vård av anhörig.
  • Funktionsnedsättning om detta påverkar uppsatsarbetet.
  • Om du genomför studien utomlands och detta påverkar hur lång tid uppsatsarbetet tar.

Om du behöver förlängd skrivtid, kontakta uppsats@socarb.su.se.