S5VP Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter 7,5 hp

I den här kursen ges tillfälle att integrera teoretiska kunskaper med erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen, samt att reflektera över professionalitet i samtal och bemötande. Kursens övergripande syfte är att studenterna med stöd av teoretiska perspektiv ges möjlighet att bearbeta erfarenheter och reflektioner med särskilt fokus på arbetsvillkor och arbetsformer inom socialt arbete. Med utgångspunkt i kursens innehåll och förväntade studieresultat syftar undervisningen till att utveckla studenternas förmåga att kritiskt granska och konstruktivt förhålla sig till det sociala arbetets organisatoriska, politiska och etiska ramar.

Innehåll:

  • Teorier, metoder, bemötande och samtal i socialt arbete med utgångspunkt i erfarenheter gjorda under den verksamhetsförlagda utbildningen.
  • Teorier om profession, ledarskap och organisation i socialt arbete.
  • Etik, tjänstemannaroll och brukarperspektiv.
  • Socialpolitikens betydelse for arbetsformer inom socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Delkursens förväntade studieresultat:

  • Visa insikt om samtalets och bemötandets betydelse i socialt arbete.
  • Visa kunskap om professions-, ledarskaps- och organisationsteorier med relevans for socialt arbete.
  • Beskriva och analysera hur socialpolitiska villkor påverkar arbetsformer inom socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Beskriva och kritiskt reflektera över betydelsen av de etiska, strukturella och organisatoriska villkor som omger tjänstemannarollen och det sociala arbetet.
  • Beskriva och analysera betydelsen av brukarperspektiv och samverkan for socialt arbete.

Undervisnings- och examinationsformer: Undervisningen bedrivs genom storföreläsningar, seminarier, samtalsövningar och förberedelser individuellt och i mindre arbetsgrupper. I samband med storföreläsningarna delas individuella reflektionsfrågor ut. Svaren på dessa ska lämnas in samt utgöra underlag för grupparbeten inför seminarierna. Vid de lärarledda seminarierna presenteras och diskuteras era grupparbeten. Den avslutande examinationen består av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Obligatorisk närvaro vid alla seminarier.