S4FV Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp   
S4AN Socialt arbete: Alkohol och narkotika I 7,5 hp  
S4BF Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I 7,5 hp    
S4ÄF Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning 7,5 hp

 

Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I

Kursens innehåll:

 • Historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
 • Olika aspekter av den politiska och organisatoriska inramningen av arbetet med ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
 • Modeller för arbete med, och utredningar av rätten till, ekonomiskt bistånd, utifrån dess vetenskapliga,etiska, rättsliga och amhälleliga ramverk.
 • Förhållanden som avser betydelsen av faktorer som kön, etnicitet, klass och ålder samt mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i relation till ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.

Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för och diskutera historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
 • Redogöra för och diskutera betydelsen av politisk inramning, organisatoriska förutsättningar, arbetssätt och åtgärdsbedömningar i förhållande till ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
 • Redogöra för och diskutera modeller för arbete med, utredning av rätten till, ekonomiskt bistånd, utifrån dess vetenskapliga, etiska, rättsliga och samhälleliga ramverk.
 • Redogöra för, diskutera och analysera olika gruppers förutsättningar när det gäller ekonomisk utsatthet. Grupperna kan t.ex. vara barn, äldre, arbetslösa, sjuka, migranter samt personer som utsätts för ekonomiskt förtryck i nära relationer.

Examinationsformer: Delkursens graderade betyg baseras på en salstentamen. Övriga kurskrav är att lämna in och redovisa olika uppgifter och aktiv närvaro vid samtliga seminarier. 

Socialt arbete: Alkohol och narkotika I

Innehåll:

 • Historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på socialt arbete med alkohol och narkotika.
 • Modeller för socialt arbete med alkohol och narkotika samt dess organisatoriska och politiska inramning.
 • Kunskap om utredning och åtgärdsbedömning inom det aktuella området utifrån relevanta vetenskapliga,etiska, rättsliga och samhälleliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.
 • Betydelsen av brukarmedverkan, och brukarperspektiv inom området socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem. 

Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för och diskutera historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på alkohol- och narkotikaanvändning.
 • Visa insikt om betydelsen av organisatoriska och politiska förutsättningar när det gäller modeller för socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem.
 • Visa kunskap om utredning och interventioner inom området alkohol- och narkotikaproblem.
 • Diskutera och analysera olika gruppers sociala villkor när det gäller alkohol- och narkotikaanvändning samt relaterade problem.
 • Visa insikt om betydelsen av brukarmedverkan, samt identifiera brukarperspektiv inom området socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem. 

Examinationsformer: Delkursens graderade betyg baseras på en salstentamen. I övrigt ska kursdeltagarna lämna in och redovisa olika uppgifter, samt delta aktivt vid samtliga seminarier.

Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I

Innehåll:

 • Livsvillkor för barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer med särskilt fokus på våld i nära relationer.
 • Empiriska och teoretiska perspektiv inom socialt arbete med barn, ungdom och familj samt deras implikationer för det praktiska arbetet.
 • Former och modeller för socialt arbete med barn, ungdom och familj, med fokus på det svenska barnavårdssystemet.
 • Utredning, bedömning och åtgärder i socialt arbete med barn, ungdom och familj. - Klass-, kön-, ålder- och etnicitetsperspektiv samt frågor om sexuell läggning inom området socialt arbete med barn, ungdomar och familj.
 • Brukarperspektiv och brukarinflytande inom området socialt arbete med barn, ungdom och familj.
 • Professionella samtal med barn och föräldrar.

Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för och diskutera betydelsen av olika former av utsatthet för barn, ungdom och familjer, med särskilt fokus på våld i nära relationer.
 • Visa insikt om olika empiriska och teoretiska perspektiv inom socialt arbete med barn, ungdom och familj och deras implikationer för det praktiska arbetet.
 • Redogöra för och analysera olika former och modeller för socialt arbete med barn, ungdom och familj.
 • Muntligt och skriftligt tillämpa kunskap om samtal, utredning och bedömning inom området socialt arbete med barn, ungdom och familj. 

Examinationsformer: Delkursens graderade betyg baseras på en salstentamen. Övriga kurskrav är att lämna in och redovisa olika uppgifter och aktiv närvaro vid samtliga seminarier. 

Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning

Innehåll:

 • Empiriska och teoretiska perspektiv på socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga.
 • Intersektionella perspektiv på området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning, samt dess organisatoriska inramning.
 • Metoder för utredningar inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Betydelsen av brukarmedverkan, och brukarperspektiv inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning

Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för och tillämpa teoretiska och empiriska perspektiv på socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Visa förståelse för och kritiskt reflektera kring samspelet mellan individers och gruppers sociala situation,levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga.
 • Redogöra för och tillämpa intersektionella perspektiv på området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Redogöra för och kritiskt reflektera kring arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning samt dess organisatoriska och politiska inramning.
 • Tillämpa metoder för utredningar inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Visa insikt om betydelsen av brukarmedverkan, samt identifiera brukarperspektiv inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Examinationsformer: Delkursens graderade betyg baseras på en individuell hemtentamen. Övriga kurskrav är att lämna in och redovisa olika uppgifter och aktiv närvaro vid samtliga seminarier.