Kompletteringsutbildningen vänder sig till Dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap till exempel i psykologi, sociologi eller pedagogik från en utbildning som syftar till yrkesverksamhet inom socialt arbete.

Vår kompletteringsutbildning omfattar sammantaget 120hp under fyra terminers heltidsstudier. Kurspaketet består av tre kurser om vardera 30hp under de första tre terminerna och under den fjärde terminen en kurs om 22,5hp och en kurs 7,5hp.

Du kan söka den första kursen varje hösttermin. På ”Kurs 1” kommer Du att få en introduktion till socialt arbete, till juridik och till välfärdsstaten Sverige. Den andra och den tredje kursen innehåller fortsatta studier i juridik för socialt arbete samt socialpolitik och arbetsmetoder i socialt arbete. Under den fjärde och avslutande terminen är utbildningen i huvudsak verksamhetsförlagd med studiepraktik.

Kompletteringsutbildningen leder inte till någon ny examen. Målet är att du, med din tidigare avslutade utländska utbildning som bas, efter genomgången kompletteringsutbildning  på sammanlagt 120hp ska ha kunskaper som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Kompletteringsutbildningar för de som har utomnordisk utbildning jämförbar med svensk socionomexamen har anordnats vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, vid olika tillfällen sedan 1990.

Information om hur du ansöker.