Vem kan gå kursen?

För att vara behörig att läsa den obligatoriska kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, 30 hp, ska du vara antagen till Masterprogrammet i socialt arbete, 120 hp och ha läst och blivit godkänd på kurserna Vetenskapsteori, 7,5 hp, Kvalitativ forskningsmetod, 7,5 hp och Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp och således ha minst 22,5 hp i Vetenskapsteori och Forskningsmetod. Dessa tre kurser får heller inte vara äldre än åtta terminer sedan du läste dem sist. För att kunna utnyttja den inledande delkursen så bra som möjligt rekomenderas att du som student har en grundidé om uppsatsämne vid delkursens start.

Anmälan

Här hittar du anmälningsblankett anmäl dig senast den 5 november 2020.

Examination

Om inlämnad forskningsplan ej godkäns finns möjlighet att lämna in en reviderad forskningsplan ytterligare två gånger. Om forskningingsplanen inte är godkänd vid sista (tredje) tillfället, kan studenten söka tillfället på nytt. Varje enskild färdig uppsats skall ventileras på ett seminarium med en formaliserad opposition. Författaren skall vid detta tillfälle försvara sitt uppsatsarbete.

Undervisning

De första sex veckorna på kursen är på heltid och innebär bl.a. inlämning av en godkänd forskningsplan (PM). I övrigt består undervisningen av enskild handledning.

Kursens innehåll

Forskningsmetod

Till seminariet hör en delkurs i forskningsmetod med syfte att stödja uppsatsarbetet. Inriktningen är dels att ge översikter över forskningsmetoder och forskningsdesign men även att gå in mer specifikt på metodfrågor relaterade till de individuella uppsatsprojekten. Denna del fungerar som en form av kollektiv handledning.

Uppsatsskrivande och design

Under seminarierna diskuteras centrala aspekter av författandet av en vetenskaplig uppsats. Praktiska aspekter av uppsatsarbete belyses. Deltagarna bereds möjligheter att diskutera sina forskningsplaner genom att presentera en preliminär forsknings- och tidsplan för sin uppsats.