Kursplaner och litteraturlistor för fristående kurser på avancerad nivå

Behovs- och riskbedömningar: Metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer

Kurskod SU7244, avancerad nivå, 7.5 hp.

Kursplan

SU 7244 Litteraturlista H17

Bifogade filer
 • SU 7244 Litteraturlista H17

  Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer, 7.5 hp Avancerad nivå.

  Broadhurst, K., Wastell, S., White, C., Hall, S., Peckover, K., Thompson, A., Pithouse and D. Davey (2010) Performing ‘Initial Assessment’: Identifying the Latent Conditions for Error at the Front-Door of Local Authority Children’s Services. British Journal of Social Work (2010) 40: 352–370

  Gambrill, E. & Shlonsky, A. (2000) Risk assessment in context. Children and Youth Services Review (2000) 22 (11-12): 813-837

  Holland, S. (2011) 2nd ed. Child and Family Assessment in Social Work Practice. London: Sage 

  Juth, N. & Munthe, C. (2012) Etiska aspekter på rutinfrågor om våldsutsatthet i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet. Stockholm: Socialstyrelsen

  Kaldal, A. (2012)  Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Juridisk Tidskrift 2012/2013, nr 3

  Lagerberg, D. & Sundelin, C. (2000) Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Gothia 

  Lopeez, M., Fluke, J.D., Benbenishty, R & Knorth, E.J. Commentary on decision-making and judgements in child maltreatment prevention and response: An overview. Child Abuse and Neglect (2015) 49: 1-11.

  Lundström T. (2012) Risk och riskbedömningar i (Red) Höijer, I., Sallnäs; M.; Sjöblom, Y. När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur

  Munro, E. (1996) Avoidable and unavoidable mistakes in Child Protection Work. British Journal of Social Work (1996) 26: 793-808

  Munro, E. (2004) A simpler way to understand the results of risk assessment instruments. Children and Youth Services Review 2004; 26(9):873-83.

  Shlonsky, A. (2015). Current status and prospects for improving decision making research in child protection: A commentary. Child Abuse & Neglect 49. (2015) 49: 154-162. 

  Skivenes, M. & Stenberg, H. (2015). Risk assessment and domestic violence -how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level of a 5-year-old girl? Child and Family Social Work 20. (2015) 20: 424-436.

  Smedler, A-C. & Tideman, E. (2009) Att testa barn och ungdomar. Om testmetoder i psykologiska utredningar. Stockholm: Natur och Kultur 

  Stranz, H. & Wiklund, S. (2013) SDQ - En processutvärdering av införandet av ett bedömningsinstrument i stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Rinkeby-Kista. Stockholms universitet

  Söderberg, P., Hiller, A., Witt, C. (2014) Barn och ungdomar utsatta för våld - Signs of Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning. Stockholms stad 

  Totsika, V. & Sylva, K. (2004) The HOME observation for Measurement of the Environment Revisited. Child and Adolescent Mental Health (2004) 9, (1): 25-35

  Zolkoski, S.M. & Bullock, L.M. (2012) Resilience in children and youth: A review. Children and Youth Services review (2012) 34:  2295-2303

  Fastställd 7 juni 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa