Vad är medling?

Medling är en metod för konfliktlösning som bygger på filosofin reparativ rättvisa (Restorative Justice). Medling är en stegvis process i vilken en opartisk medlare hjälper parterna i en konflikt att kommunicera och eventuellt komma fram till en godtagbar överenskommelse. Det centrala i medling är att det sker på parternas egna villkor och att man koncentrerar sig på relationen och på de skador som uppstått. I medling vid brott är det ingen vanlig konflikt som ska lösas, utan en person som har begått brott mot en annan och erkänt gärningen eller delaktighet i den. Den grundläggande principen är dock densamma vid alla former av medling. Medling vid brott finns i stora delar av världen och i ett trettiotal europeiska länder. I FN finns en deklaration om reparativ rättvisa. Medling vid brott har funnits i Sverige sedan sent 1980-tal och i Norge och Finland sedan tidigt 1980-tal.

Medling vid brott, en del av rättssystemet

Medling vid brott är en del av rättssystemet och bygger på lagen om medling vid brott (Lag (2002:445) om medling med anledning av brott). Medlingslagen bygger i sin tur på Europarådets rekommendationer (1999). Med medling avses, enligt lagen, att en gärningsperson och en brottsutsatt möts tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottet och dess konsekvenser. Tanken bakom är att gärningspersonen ska få ökad insikt om vilka konsekvenser brottet medfört och kunna be om ursäkt och den brottsutsatta få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Medling står s a s på två ben och ska gynna bägge parter. Lagen om medling vid brott är i första hand tänkt för unga gärningspersoner, men medling kan förstås ske med alla åldersgrupper. Medling är helt frivilligt för båda parter. För att medlingslagen ska gälla krävs att brottet är polisanmält och att den unge gärningspersonen har erkänt brottet eller delaktighet i det.

Medlingsprocessen

Då medlingsverksamheten fått ett ärende tar medlaren kontakt med parterna och bjuder in dem till ett förmöte, var och en för sig. Vid förmötet informerar medlaren om medling och parterna får berätta sina respektive historier, bl.a. om brottshändelsen och vad som föregick den, konsekvenserna, tankar och känslor samt vad de vill ha sagt vid det gemensamma medlingsmötet. Vid det gemensamma mötet får parterna oavbrutna berätta sina historier. Därefter får de möjlighet dialog och ställa frågor till varandra och gärningspersonen kan be om ursäkt. Medlarens roll är att skapa och hålla ett tryggt rum och att hjälpa parterna att kommunicera med varandra. Medlingsmötet kan avslutas med ett avtal om gottgörelse.

En kommunal skyldighet

Sedan 2008 är alla kommuner skyldiga att erbjuda medling till alla unga gärningspersoner under 21 år (Socialtjänstlagen 2001: 453) (SoL). Medling ligger som regel organisatoriskt inom någon del av socialtjänsten, t.ex. Stödcentrum för unga brottsutsatta, Familjeenhet, eller Omsorg och hjälp. Men medling är en egen verksamhet och som omgärdas av egen sekretess.  Somliga kommuner har valt att ha en egen medlingsverksamhet, medan andra att samarbeta med andra kommuner eller ingå i ett regionalt nätverk. Verksamheternas samverkansparter är i första hand polisen, åklagaren, socialtjänsten och kriminalvården.

Vår utbildning

Socialt arbete vid Stockholms universitet erbjuder en fyra dagars grundutbildning i medling vid brott. Utbildningen baseras på Brottsförebyggande Rådets tidigare utbildning (2003-2007) men har uppdaterats.
Teman: Värderingar & riktlinjer för medling, medlingsmodellen & medlingsprocessen, medlarens egenskaper, konflikthantering, lagar och riktlinjer, forskning & statistik, reparativ rättvisa, medlingens historik & utveckling, medlingens organisation & myndigheternas roll, förmöten, medlingsmötet, kontakt med parterna och avtal om gottgörelse.

Vi blandar övningar och diskussioner med kortare teoripass. Efter del 1 är tanken att deltagarna, om möjligt, ska kunna praktiskt träna på medlarrollen tills vi möts igen för del 2. Utbildningen är i första hand tänkt för dem som ska arbeta som medlare i kommunens medlingsverksamheter. Men även andra yrkesgrupper som berörs av medling har god nytta av utbildningen. Det kan t.ex. vara socialarbetare generellt, poliser, åklagare, advokater, skolpersonal och politiker.

Kursmaterial ingår.

Tid och lokal

SUU729. Medling vid brott - uppdragsutbildning    41229,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML

Dag Tid Lokal Lärare
On 23 sep  10:00 - 17:00  Sal 123, Sveaplan Lottie Wahlin
To 24 sep 09:00 - 16:30 Sal 123, Sveaplan Lottie Wahlin
On 21 okt 10:00 - 17:00 Sal 123, Sveaplan Lottie Wahlin
To 22 okt 09:00 - 16:30 Sal 123, Sveaplan Lottie Wahlin

 

Kostnad

11.889 kr/deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via blankett

Sista anmälningsdag 13 september 2020.