Utvärdering av delkurs

Utvärdering av delkurser görs av kursansvariga lärare efter varje delkurs. Dessa ansvarar också för att sprida resultatet till den studentgrupp som givit feedback. Syftet med utvärderingen på denna nivå är att ge lärarna synpunkter från studenterna som grund för det ständigt pågående utvecklingsarbetet när det gäller innehåll och kursupplägg. Fokus i dessa utvärderingar är till stor del fritt för läraren att lägga, t.ex. kan en delkursutvärdering även vara inriktad mot pedagogiska frågor. Kursansvariga lärare kommunicerar resultatet av utvärderingen direkt till berörda studenter samt till studierektorsgruppen.

Utvärdering av hel programkurs (termin)

Utvärderingen av hela terminskurser görs i relation till de kursmål som finns i kursplanerna, med speciellt fokus på de övergripande mål som anges i början av kursplanen. Dessa mål är satta med det yttersta syftet att utbildningen som helhet ska svara mot examensmålen för socionomexamen samt kandidatexamen i socialt arbete. Den slutliga utformningen av denna utvärdering har skett i samråd med studenter på socionomutbildningen. Kursvärderingen görs via e-enkäter där deltagarna svarar anonymt på frågorna. Utvärderingen kommunicerar resultatet direkt till berörda studenter samt till lärare på kursen.

Utvärdering av socionomprogrammet

Under 2013 genomförde UKÄ (Universitetskanslerämbetet) nationella utvärderingar av landets alla socionomprogram.

Universitetskanslerämbetets utvärderingsrapport 2013 (987 Kb) .

Universitetskanslersämbetet har nyligen presenterat ett nytt system för att utvärdera kvaliteten på universitet och högskolor. Det nya systemet gäller från 2017 och sex år framåt och bygger på fyra komponenter:

  • Examenstillståndsprövningar (berör inte Stockholms universitet som redan har examenstillstånd)
  • Granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete
  • Utbildningsutvärderingar
  • Tematiska utvärderingar

Socionomutbildningen, kandidaten i socialt arbete samt Psykoterapeutprogrammet kommer att utvärderas under 2021. Länk till Universitetets hemsida om utvärderingar: https://www.su.se/humanvet/utbildning/kvalitetsarbete