Den viktigaste uppmaningen till er som är i verksamhetsförlagd utbildning är att dagligen gå in dels på institutionens hemsida (www.socarb.su.se) dels på universitetets hemsida (www.su.se) för att ta del av information som där är uppdaterad.

I likhet med vad som gäller vfu-placeringar inom lärarprogrammet har institutionen följande information att ge idag, onsdagen den 18 mars:

Det är i dagsläget inte aktuellt med VFU-omplaceringar.

VFU-samordnarna vid institutionen har fortlöpande kontakt med basgruppslärare och handledare i de verksamheter ni befinner er och vi följer utvecklingen noggrant.

Det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt, på grund av coronaviruset, till exempel att:

  • Den verksamhet du befinner dig måste göra stora förändringar och ber dig pausa din vfu,
  • Du själv, din handledare eller andra nyckelpersoner uppvisar symtom och därför måste stanna hemma,
  • Du själv måste stanna hemma av annan anledning, till exempel vård av närstående

Om du som VFU-student tvingas till frånvaro på grund av corona-viruset ska du dokumentera din frånvaro i ett mejl till din basgruppslärare med kopia till din handledare i den verksamhet du befinner dig i samt till VFU-samordnarna (vfu@socarb.su.se).

Institutionen har gjort avsteg från vad som anges i kursplanen vad gäller frånvaro på grund av sjukdom/vab i mer än fem dagar. Detta beslut gäller endast innevarande termin och görs i syfte att minska smittspridning av coronaviruset. Alla sådana avsteg från vad som annars gäller måste dokumenteras, därav krav på mejl från dig som vfu-student till basgruppslärare, handledare samt VFU-samordnarna.