Den nationella forskarskolan i socialt arbete, The Research School in Social Work, är ett nätverk bestående av elva universitet och högskolor i Sverige med syfte att stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete genom att samordna kurser, seminarier och internationellt utbyte

Ett ytterligare syfte är att underlätta ett mer långsiktigt och strukturerat internationellt samarbete inom ämnet. Forskarskolan deltar i ett nordisk-baltiskt nätverk för forskarskolor i socialt arbete som bland annat arrangerar sommarskolor och kurser för doktorander.

Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den bedriver egen seminarieverksamhet samt organiserar stöd till artikelskrivande och samordnar ämnets internationella kontakter. Den nationella forskarskolan i socialt arbete utgör en kompletterande nätverksorganisering av ämnets forskarutbildningar. Det antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.

Forskarskolan bedrivs genom en styrgrupp med en ordinarie och en suppleant från respektive lärosäte. Dessutom ingår tre representanter för doktoranderna. Den leds och administreras från en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Fram till och med VT 2011 sker detta av Växjö universitet. Därefter utses en ny värdinstitution. Värdinstitutionen tar på sig ordförandeskapet i styrgruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knyts en föreståndare. Forskarskolan bekostas genom intern och extern finansiering. Styrgruppen antar årligen en budget och planerar verksamheten.

För mer information om kurser och seminarier, se http://www.rssw.se/.