Anmälan för studenter som ska göra VFU kommande termin

Anmälningsblankett för studenter inför HT 2021

 

För studenter som ska återuppta sina studier till termin 5 och genomföra sin VFU under HT21:
maila till vfu@socarb.su.se för att få zoom-länk till den digitala informationsföreläsningen som äger rum den 2 februari 2021 klockan 10:15-12:00

 

Anmälan för handledare/VFU-platser inför kommande termin

Anmälningsblankett för handledare/VFU-platser inför HT 2021

 

Allmänt

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att ge studenten möjlighet att prova på och utveckla praktiskt socialt arbete ute i olika verksamheter under handledning av en yrkesverksam socialarbetare. Kursens övergripande mål är att studenten skall få praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder används inom verksamhetsfältet social arbete. En annan viktig del är att reflektera över yrkesrollen, dess handlingsmöjligheter och hur du som yrkesverksam kan och bör förhålla dig till villkoren ute på olika arbetsplatser. Stor vikt läggs vid att du reflekterar över förhållningssätt och teorier inom socialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå och att du genom dessa reflektioner tränar på att använda och utveckla dina kunskaper om socialt arbete i dess praktik.

För tillträde till den verksamhetsförlagda utbildningen krävs godkänt resultat från på kurserna SUARB1 Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, SU2H18 Socialt arbete 2:Socialpolitik och rättsliga grunder och SU3H18 Socialt arbete 3: Forskningsmetoder samt godkänd på delkurser om 15 hp från kursen SU4H18 Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv.

 

Handledning

Varje student har enskild handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledarens uppgift är att på olika sätt stödja och utmana studenten i hennes/hans professionella utveckling. Handledaren erbjuds att gå en handledarutbildning på 7,5 hp parallellt med att denne har student i VFU.

 

VFU-samordnare/Basgruppslärare

VFU-samordnare ansvarar för rekrytering av VFU-platser/handledare och placering av studenter. Basgruppslärare ansvarar för studenternas teoretiska uppgifter samt examination av delkursen. Gemensamt har dessa också som uppgift att ge stöd till student och handledare. 
 

Samverkan utbildning / Fält

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter ett nära samarbete med erfarna yrkesutövare och aktörer inom socialt arbete. Det förutsätter kontinuerlig och nära kontakt med olika verksamheter inom relevanta områden. Institutionen ger stöd till handledare i form av utbildning och olika sammankomster.
 

Har du frågor? Kontakta VFU-samordnarna:

Anna Bäckman, tel: 08-674 71 76
Hans Dahlén, tel: 08-674 71 90
Katarina Kristiansson, 08-16 29 33


E-post: vfu@socarb.su.se

Läs vidare:

Jag är student

Jag är handledare

   
Studentgrupp