Frågor om lika rättigheter och möjligheter hanteras av institutionsrådet.  Bland annat har institutionsrådet i uppgift att arbeta fram och föreslå en plan för lika rättigheter och möjligheter.

Både studenter och anställda kan vända sig till institutionsrådet för att ta upp frågor om arbetsmiljö i vid mening.

Den ytterst ansvariga för jämställdhet på institutionen är prefekt Stefan Wiklund.

Stockholms universitet ska präglas av en god arbets- och studiemiljö. Alla anställda och studenter ska bemötas likvärdigt och på ett respektivfullt sätt. Vid Stockholms universitet ska vi tillsammans värna om vår arbets- och studiemiljö. En god arbets- och studiemiljö ger förutsättningar för utvecklad kreativitet och för goda arbets- och studieresultat.

Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma vid Stockholms universitet. Såväl kränkande särbehandling som trakasserier och sexuella trakasserier hotar den drabbades arbetsglädje och möjligheter till framgång i arbete respektive studier. Så snart universitetet får kännedom om att någon är utsatt ska åtgärder omedelbart vidtas. 

Vad är kränkande särbehandling?

Vad är trakasserier?

Vad är sexuella trakasserier?

Kränkande särbehandling eller trakasserier ska omgående rapporteras till studierektor för grundnivån Hugo Stranz (för studenter), eller prefekt Stefan Wiklund (för doktorander och anställda).

Läs mer om universitetets arbete för jämställdhet och likabehandling