Vetenskapliga publikationer

Szebehely, Marta; Ulmanen, Petra & Sand, Ann-Britt (2014) Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Arbetsrapport 2014:1, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hämta fulltext

Szebehely, Marta och Ulmanen, Petra (2009) Att ge omsorg till gamla föräldrar och andra anhöriga: påverkar det relationen till arbetsmarknaden? Opublicerad rapport för Socialdepartementet.

 

Konferenspapper

Ulmanen, Petra (2013) From the state to the family or to the market: Consequences of reduced residential care in Sweden. Paper for the International NordWel/REASSESS conference Shifting to Post-Crisis Welfare States in Europe? – Long Term and Short Term Perspectives, 4-5 June 2013, Berlin.

Ulmanen, Petra (2012) From the state to the family and to the market: An equality perspective on eldercare services in Sweden. Paper for the REASSESS Final International conference 21-22 August 2012, Oslo.

Ulmanen, Petra (2008) Next of Kin in Swedish Elder Care Policy: Problem Representations and Outcomes. Paper for the International conference Transforming Elderly Care at Local, National and Transnational Levels, Copenhagen.

 

Tidigare utredningsrapporter

Ulmanen, Petra och Andersson, Gunvor (2006) Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003. En litteraturgenomgång. SiS följer upp och utvecklar nr 1. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. Slutbetänkande av Jämställdhetspolitiska utredningen. Stockholm: Fritzes.

Som utredningssekreterare var Petra Ulmanen ansvarig för och författare till följande kapitel utredningen:

Kapitel 2. Från genussystem till könsmaktordning: en begreppsdiskussion.

Kapitel 8. Pappapolitik och obetalt hemarbete.

Kapitel 9. Omsorgsarbete.

Kapitel 10. Mäns våld mot kvinnor.

Ulmanen, Petra (2004) Kapitel 5. Barn och unga. I Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen.

Ulmanen, Petra (1995) Kvinnorörelse i miniformat. I SOU 1995:145 Fria val? Om kön, makt och fritid. Delbetänkande från Fritidsutredningen. Stockholm: Fritzes.

Ulmanen, Petra (1995) Stärkta flickor. Utvärdering av projektet "Att stärka flickor i föreningslivet". Ungdomsstyrelsen rapporterar nr 4. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Frisell, Ann och Ulmanen, Petra (1992) Osynligt eller påtagligt? Intervjuer om jämställdhet med kvinnliga och manliga studerande och lektorer vid Stockholms universitet. JämO:s rapportserie nr 3. Stockholm: JämO.

Frisell, Ann och Ulmanen, Petra (1992) Sexuella trakasserier mot kvinnliga studerande vid Stockholms universitet. Stockholm: Stockholms universitets studentkår.

 

Övriga publikationer (debattartiklar och forskningsinformation)

Szebehely, Marta; Ulmanen, Petra & Sand, Ann-Britt (2014) Ny studie: Högt pris för att ge anhörigomsorg. Debattartikel i Dagens Samhälle 7 januari 2014.

Ulmanen, Petra (2012) Utan äldreomsorg inget förlängt arbetsliv. Krönika i Ålder&arbete, ett temamagasin från Arbetsmiljöforums tidning Du&Jobbet.

Ulmanen, Petra (2009)Jämställdhetens blinda fläck. Artikel i tidningen Äldreomsorg nr 3, 2009.

Szebehely, Marta och Ulmanen, Petra (2008) Vård av anhöriga – ett högt pris för kvinnor. Artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, nr 2, 2008.

Ulmanen, Petra (2008) Äldres döttrar – en stor och viktig grupp anhöriga i ljuset av anhörigstöd. Utgåva av Socialstyrelsens nyhetsbrev Fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008.

Ulmanen, Petra (2008) Anhörigvård skapar C-lag. Krönika i SKTF:s tidning Social Qrage nr 1, 2008.

Ulmanen, Petra (2007) Hemma med sjuk mamma? Gästkrönika i Civilekonomernas tidning Civilekonomen nr 9, 2007.

Ulmanen, Petra (2007) Värna välfärden. Idéartikel om äldreomsorgens utveckling i Ordfront magasin nr 9, 2007.

Ulmanen, Petra (2007) Fattiga pensionärer förlorare när privata tjänster tar över. Debattartikel i GöteborgsPosten 15 september 2007.

Ulmanen, Petra och Szebehely, Marta (2007) Äldreomsorgen hotar gå tillbaka till fattigvård. Debattartikel i Expressen 30 maj 2007.

Ulmanen, Petra (2006) Du ska vårda din mamma. Idéartikel om äldreomsorgens utveckling i Ordfront magasin nr 1/2006.