Lagerkransar
 
 

Forskningsområdet socialt arbete innefattar analys av dels orsaker till sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen, etc., dels problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och deras sociala miljö. Det omfattar vidare analys av olika former för lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området.

Studietiden för att uppnå doktorsexamen är fyra års heltidsstudier och omfattar 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 165 högskolepoäng.

Avhandlingsarbetet är det viktigaste momentet i utbildningen på forskarnivå. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt vetenskapligt arbete inom det sociala arbetets område.

Doktoranden skall genomgå kurser omfattande sammanlagt 75 högskolepoäng

Vissa kurser ges inom ramen för mastersprogrammet och kan skrivas över till utbildningen på forskarnivå.

Kurser som anordnas av annan universitetsinstitution kan tillgodoräknas efter godkännande av handledaren.

I utbildningen på forskarnivå ingår även att aktivt delta i det för alla doktorander gemensamma avhandlingsseminariet. Det innebär att doktoranden skall lägga fram papers/avhandlingskapitel samt kommentera andra doktoranders framlagda arbeten.

Antagning görs vid maximalt två tillfällen per år, 15 maj och 15 december. Vid ansökan skall den sökande bifoga en forskningsplan av vilken framgår det ämnesområde och det syfte doktoranden har för avhandlingen. Också sökandes cv samt tidigare skrifter och övriga handlingar som doktoranden önskar åberopa skall bifogas. I samband med antagningen ska finansieringen vara ordnad för hela studietiden (motsvarande fyra års heltidsstudier). Finansieringen dokumenteras i en så kallad finansieringsplan som godkänns av prefekten tillsammans med respektive doktorand och handledare.

Läs mer om forskarutbildning på samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats.

Licentiatexamen

Licentiater antas endast undantagsvis. Licentiatexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning omfattande 120 högskolepoäng på forskarnivå, varav 75 högskolepoäng utgörs av uppsats. Antagningsförfarandet är detsamma som för doktorander som antas för doktorsexamen.

Mer information

Upplysningar lämnas av professor Åke Bergmark, tel 08-16 25 81, e-post aake.bergmark@socarb.su.se eller adminstratör Rickard Högberg , tel 08-16 37 96, e-post rickard.hogberg@socarb.su.se

Närmare information finns också i Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete. Studieplan för utbildning på forskarnivå