Syftet med kursen är att doktoranderna skall få en ökad förståelse av socialt arbete som kunskapsfält, med avseende på ämnets (1) forskningsobjekt, (2) teoribildning och (3) forskningsmetoder. Kursen introducerar forskning och teori om socialt arbete. Kursen ger översikt av forskningsläget i socialt arbete, nationellt och internationellt. I kursen presenterar aktiva forskare i socialt arbete sin forskning och ger exempel på hur empirisk forskning kan bedrivas, särskilt inom områdena (a) missbruksforskning, (b) socialt arbete med barn och unga, (c) socialt arbete och försörjningsstöd samt (d) socialt arbete med äldre och funktionshindrade.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till utbildning på forskarnivå. I första hand ges kursen till doktorander antagna vid Institutionen för socialt arbete

Kursansvarig: Tommy Lundström (tommy.lundstrom@socarb.su.se)

Kurstart:27 augusti 2018

Anmälningar görs till Rickard Högberg.

rickard.hogberg@socarb.su.se