Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den bedriver egen seminarieverksamhet samt organiserar stöd till artikelskrivande och samordnar ämnets internationella kontakter. Den nationella forskarskolan i socialt arbete utgör en kompletterande nätverksorganisering av ämnets forskarutbildningar. Forskarskolan antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.

* In English: The Research School in Social Work (RSSW)

Stockholms universitet värdinstitution

Under tre år, från och med höstterminen 2020, är Stockholms universitet värdinstitution för forskarskolan. Föreståndare för forskarskolan under dessa tre år är Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete.

Forskarskolan bedrivs genom en styrgrupp med en ordinarie ledamot och en suppleant från respektive lärosäte. Dessutom ingår tre representanter för doktoranderna. Den leds och administreras från en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Därefter utses en ny värdinstitution. Värdinstitutionen tar på sig ordförandeskapet i styrgruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knyts en föreståndare. Forskarskolan bekostas genom intern och extern finansiering. Styrgruppen antar årligen en budget och planerar verksamheten.

Värdinstitutioner:

ht 2020 - vt 2023 Stockholms universitet
ht 2017 - vt 2020 Linköpings universitet
ht 2014 - vt 2017 Umeå universitet
ht 2011 - vt 2014 Göteborgs universitet
ht 2008 - vt 2011 Linnéuniversitet

Bakgrund

Professorerna i socialt arbete tog våren 2008 initiativ till att samverka kring en forskarskola i ämnet. Skälen har bland annat varit att antalet lärosäten med forskarutbildningsrättigheter har mer än fördubblats sedan 1999 men att de antar ett begränsat antal forskarstuderande vardera. Detta medför problem att bedriva ämnesspecifika kurser på enskilda lärosäten. En forskarskola har även bedömts som välmotiverad för att stärka ämnets vetenskapliga profil i relation till andra program- och forskarutbildningar. Ett ytterligare skäl är att underlätta ett mer långsiktigt och strukturerat internationellt samarbete inom ämnet. Forskarskolan deltar i ett nordisk-baltiskt nätverk för forskarskolor i socialt arbete som bland annat arrangerar sommarskolor och kurser för doktorander.