Projektledare: Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg

Trots att man inom familjesociologin ofta talar om att intimiteten i det senmoderna samhället är befriad från dess barnalstrande funktion och därmed inte begränsad till en viss period i livet, och trots att man inom socialgerontologin ofta hävdar att adderandet av friska år till livet skapat en "tredje ålder" av självförverkligande, i vilket intima relationer kan tänkas spela en väsentlig roll, så har mycket litet forskning, både i Sverige och internationellt, intresserat sig för nya intima relationer på äldre dar och den roll de spelar i de äldres liv. Detta trots förändrade demografiska förhållanden där människor både lever längre och nya generationer med potentiellt nya värderingar kommer upp i hög ålder. Det finns i Sverige idag drygt en miljon singlar (ogifta, skilda, änkor/änkemän) i åldrarna 60+, majoriteten kvinnor; och andelen frånskilda äldre ökar.

Syftet med den föreslagna studien är att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar. Vi kommer att studera de här frågorna både ur ett genusperspektiv och mot bakgrund av biografiska erfarenheter. Projektet kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med strategiskt utvalda äldre (60-90 år) som har erfarenheter av olika former av nya relationer på äldre dar (nytt äktenskap, samboende, särboende, tillfälliga sexuella kontakter, samkönade relationer etc). Studien kommer att synliggöra nya intimitetsformer bland äldre, belysa vilken roll nya relationer spelar för de äldres livskvalitet, samt också ge fingervisningar om hur stöd- och omsorgsstrukturer för äldre ser ut och kan komma att se ut i det senmoderna samhället.