Studiens huvudsakliga syfte är att belysa hur medelålders kvinnor och män i olika samhällsklasser och födda i olika länder balanserar förvärvsarbete och omsorgsansvar för äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka anhöriga. Studiens teoretiska perspektiv är feministisk välfärds- och omsorgsforskning som fokuserar hur olika välfärdsstater förhåller sig till individers omsorgsbehov, vilket ses som avgörande för de sociala rättigheterna för både den som ger och den som tar emot omsorgen. Anhörigomsorgens pris beror på hur välfärdsstaten ”svarar” på omsorgsbehov hos befolkningen, vilket kan göras på tre sätt: genom att erbjuda omsorgstjänster, arbetslivsanpassning (rätt till ledighet, förkortad eller flexibel arbetstid mm) samt ekonomiska ersättningar för den som vårdar. Vilka policysvar välfärdsstaten väljer, hur de utformas, i vilken utsträckning de ges och i vilka kombinationer påverkar fördelningen av och villkoren för omsorgsarbetet.

Studien har en ”mixed method” ansats och kombinerar en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval om 6 000 personer i åldern 45-64 år och kvalitativa intervjuer med ett strategiskt urval av 40 av enkätstudiens respondenter. Båda delstudierna fokuserar personernas omsorgsinsatser, omsorgsansvarets eventuella påverkan på förvärvsarbete, försörjning och vardagsliv samt anhörigvårdares erfarenheter av och syn på stöd i form av omsorgstjänster, ledighet från arbetet och ekonomisk ersättning för anhörigvård. Genomgående analyseras betydelsen av kön, samhällsklass och födelseland samt omsorgsmottagarens ålder för anhörigomsorgens eventuella pris.

Publikationer

Szebehely, Marta (2014, kommande) Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning. I: Boye, Katarina & Nermo, Magnus (red) Var sak tar sin tid. Familjeansvarets fördelning och dess konsekvenser (prel. titel). Forskarantologi för Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, kommande SOU.

Szebehely, Marta; Ulmanen, Petra & Sand, Ann-Britt (2014) Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Arbetsrapport 2014:1, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Szebehely, Marta; Ulmanen, Petra & Sand, Ann-Britt (2014) Ny studie: Högt pris för att ge anhörigomsorg. Debattartikel i Dagens Samhälle 7 januari 2014.

Leinonen, Anu & Sand, Ann-Britt (2013) Reconciling partner-care and paid work in Finland and Sweden: challenges and coping strategies. I: Kröger, Teppo & Yeandle, Sue
(red) Combining paid work and family care. Policies and experiences in international perspective. Bristol: Policy Press.