Detta projekt samlar huvudsakligen forskare inom forskningsprogrammet i en antologi med samma namn. Bakgrunden är att forskning om omsorg om äldre och funktionshindrade personer ofta konstaterar att kvinnor antalsmässigt dominerar verksamheterna – framför allt som personal och informella omsorgsgivare, men när det gäller äldreomsorgen även som hjälpmottagare. Förvånansvärt ofta stannar dock analysen där, utan en mer artikulerad förståelse av kön/genus.

I boken samlas forskning som på en rad olika sätt anlägger ett genusperspektiv på området genom att presentera forskning om åldrande, funktionshinder och om omsorg betraktat ur olika parters perspektiv: de äldre och funktionshindrade själva, deras anhöriga, omsorgspersonal och politiker. Metodologiskt spänner studierna över kvalitativa intervjuer med äldre, funktionshindrade och personal, observationer av arbetet inom hemtjänst och på sjukhem, textanalys samt analyser av kvantitativt inriktade enkät- och intervjustudier med frågor till personal, politiker och hjälpbehövande personer i olika åldrar. Sammantaget ges en bred introduktion till genusinriktad forskning på omsorgsområdet men också en bild av komplexiteter och utmaningar i omsorgens vardag. Projektet är avslutat 2009.

Publikation från projektet

Gunnarsson E & Szebehely M, red (2009) Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.