Observera! Interna ansökningar skickas till registrator@socarb.su.se och ska vara inne senast 15 nov. 2020

CKVO utlyser nu medel för en ny doktorandanställning. Behöriga att ansöka om medel för en doktorand är de fyra institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som ingår i CKVO:s ledningsgrupp, dvs. Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen.

Följande områden är prioriterade: Forskning om äldre, Forskning om personer med funktionshinder samt området Socialpedagogik. Ansökningarna bedöms med utgångspunkt i: 

  1. Vetenskaplig soliditet (tydliga och avgränsade frågeställningar, lämpliga teoretiska anknytningar, adekvata metoder etc.) 
  2. Fruktbara och nyskapande kunskapstillskott 
  3. Samhällsrelevans 

De behöriga institutionerna lämnar en kortfattad ansökan på max 5 sidor (enkelt radavstånd och teckenstorlek 11) samt underskrivet prefektintyg om samfinansiering av en doktorandanställning. Beslut om vilken ansökan som lämnas fattas på institutionsnivå. Ansökningarna bereds för beslut av ledningsgruppen för CKVO. Beslut fattas av dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ansökan sänds digitalt till Registrator, Stockholms universitet: Registrator@su.se och ska vara registrator tillhanda senast den 15 december 2020 med kopia till ewa.mortberg@psychology.su.se. OBS. Ange diarienummer SU FV-3194-20 på ansökan 


Ytterligare information lämnas av: 

Ewa Mörtberg (Psykologiska institutionen), ewa.mortberg@psychology.su.se
Marie Sallnäs (Institutionen för Socialt arbete), Marie.Sallnas@socarb.su.se
Jenny Wilder (Specialpedagogiska institutionen), jenny.wilder@specped.su.se
Robert Ohlson (Institutionen för pedagogik och didaktik), robert.ohlsson@edu.su.se