Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment

Therese von Braun.
Foto: Eva Dalin

Handledare: Sam Larsson, docent, Institionen för socialt arbete Stockholms Universitet och professor, Högskolan i Gävle.

Biträdande handledare: Professor Yvonne Sjöblom, Högskolan i Gävle.

Opponent: Professor Inga Tidefors, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Disputationen ägde rum i Aula Svea, Stockholms universitet den 15 oktober 2018.

Om avhandlingen: Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om hur man kan förstå den terapeutiska processen, särskilt avseende betydelsen av den terapeutiska relationen, som den uppfattas av terapeuter och klienter i behandling för alkohol- och drogmissbruk. Forskningsfrågorna fokuserade på hur den terapeutiska processen kan bidra till ett positivt utfall med beaktande av terapeuternas, klienternas och medberoende släktingars perspektiv. Avhandlingen bidrar till utvecklingen av ett jag-teoretiskt perspektiv som integreras i en multidimensionell interaktionistisk (psykosocial) modell för analys av den terapeutiska processen och den terapeutiska relationen i behandlingen av alkohol- och drogberoende eller beroende av psyko-aktiva droger. Analysen visar på vikten av att beakta både psykologiska och sociala dimensioner för att förstå de förändringsprocesser (särskilt av jag-systemet) som klienterna i studien genomgick via behandlingen.

Avhandlingen i DiVA