Socialt arbete 5a: Verksamhetsförlagd utbildning 22,5hp
Social Work 5a: Social Work Field Placement 22,5 ECTS credits

Christoffersen, S.A.(red.) (2017). Professionsetik. Malmö: Gleerups.

Laanemets, L., Mattsson, T. & Nordling, V. (2013). Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift 20(3-4), 168-185.

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur.

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Fastställd 21 juni 2017 av institutionsstyrelsen vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - Stockholms universitet