____________________________
Juridik i socialt arbete II, 15 hp
Law in Social Work II

Clevesköld, L. & Thunved, A. (Senaste upplagan). Sekretess: Handbok för socialtjänsten. Stockholm: Norstedts juridik.

Eneroth, E. (Senaste upplagan). Juridik för socialt arbete. Malmö: Gleerups.

Hollander, A. & Alexius Borgström, K. (Senaste upplagan). Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete (kap. 1-2 samt 6-11). Lund: Studentlitteratur.

Hammarberg, T. (Senaste upplagan). Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet.

Minell, M. & Ehn, Y. (red.). (Senaste upplagan). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Tärnfalk, M. (Senaste upplagan). Professionella yttranden - en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare. Stockholm: Natur & Kultur.

Warnling Nerep, V. (Senaste upplagan). En introduktion till förvaltningsrätten. Stockholm: Norstedts juridik.

Wennberg, S. (Senaste upplagan). Introduktion till straffrätten. Stockholm: Norstedts Juridik.
    
Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra material såsom författningstexter, rättsfall, förarbeten m.m. 

____________________________
Välfärdsstaten - en introduktion I, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction

Anttonen, A. (2002) Universalism and social policy: a Nordic-feminist revaluation. NORA Nordic Journal of Womens' Studies 10/2002; 10(2), pp 71-80. DOI: 10.1080/080387402760262168

Foucault, M. (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. (4:e uppl.) Lund: Arkiv.

Hirdman, Y. (2010). Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik. [4., rev. utg.] Stockholm: Carlsson.

Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. Malmö: Liber. (valda delar)

Myrdal, A. & Myrdal, G. (1997 [1934]). Kris i befolkningsfrågan. Nora: Nya Doxa.

Nygård, M. (2013). Socialpolitik i norden - en introduktion. Stockholm: Liber. (295 sid.).

Swärd, H., Edebalk, P.G. & Wadensjö, E. (red.) (2013). Vägar till välfärd: idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Stockholm: Liber.

 

Tillkommer: Aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

____________________________
Välfärdsstaten - en introduktion II, 7,5 hp
The Welfare State - an introduction

Andersson,I. L. & P. Öberg (red.) (2012). Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden. Stockholm: Liber.

Berg, L. & Spehar, A. (red.) (2011). EU och välfärdens Europa: familj, arbetsmarknad, migration. Malmö: Liber.

Evertsson, M. & Magnusson, C. (red.) (2014). Ojämlikhetens dimensioner: uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige. Stockholm: Liber.

Hartman, I.L. (red) (2011). Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Stockholm: SNS Förlag.(valda delar)

Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. Stockholm: Liber. (valda delar).

Johansson, R. (senaste upplagan). Vid byråkratins gränser : om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete. Lund: Arkiv.

Krekula, C., Närvanen, A-L. & Näsman, E. (2005). Ålder i intersektionell analys. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-3, s 81-94.

Mattsson, T. (2015). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerup.

Nygård, M. (2013). Socialpolitik i norden - en introduktion. Stockholm: Liber. (295 sid.).

Söder, M. & Hugemark, A. (2016). Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Malmö: Gleerup. (valda delar)

 

Tillkommer: Aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

 

 Fastställd 17 nmaj 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.