Connell, Robert W (2005). Masculinities (2nd Ed.). Cambridge: Polity press. 324 s.

Dominelli, Lena (2002). Feminist social work theory and practice. New York: Palgrave.

Karlsson, Lis Bodil & Piuva, Katarina (Red.) (2012). Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Mattsson, Tina (2015). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. (2:a uppl.). Malmö: Gleerups. 232 s.

 

Aktuella internationellt publicerade vetenskapliga artiklar tillkommer, efter lärarens anvisningar.

 

Fastställd den 17 maj 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.