von Greiff, N. (submitted). Institutionsvård av ungdomar med missbruksproblematik – om placeringar, behandlingstider och användningen av ADAD

von Greiff, N. (2008). Ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention – förutsättningar, evidens och legitimitet. Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete.

von Greiff, N. (2006). Missbruk bland ungdomar på särskilda ungdomshem – ADAD som verktyg för bedömning och behandling. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 13(2): 146-163.

von Greiff, N. (2004). Tradition eller vetenskaplig evidens? Om handlingsramen för ideella organisationers alkohol- och drogpreventiva arbete med ungdomar Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, vol. 24 (3) :231-246.

von Greiff, N. (2000). Utlevelse och kontroll – hur ungdomar resonerar kring alkohol och berusning. Report from the Addiction Research Group, ARG, No 1. Edsbruk: Akademitryck.