Formulärets överkant

Öhlund Thomas (1988) Rockbandet - kultur och läroprocess hos en kamratgrupp i yngre tonåren, Institutionen för Socialt arbete, Umeå Universitet

Öhlund Thomas (1989) Från Rockriff till samhällskritik. Uppväxtvillkor. Nr 1/1989

Öhlund Thomas (1991) Den sociala makten och den kulturella motmakten. I Ungdom och vanmakt. Allmänna Barnhuset, Bohlins Grafiska, Kristianstad

Öhlund Thomas (1992) Identitet, Text och Makt. I Mether Claes och Nygren Lennart (red) Bortom all förenkling. Människan som väsen och oväsen. Daidalos. Bohusläns Grafiska,Uddevalla

Öhlund Thomas (1994) Diskurser i svensk ungdomskulturforskning. I Öhlund Thomas och Bolin Göran (red) (1994) Ungdomsforskning - kritik, reflektioner och framtida möjligheter. Ungdomskultur vid Stockholms universitet. Akademitryck, Edsbruk.

Öhlund Thomas och Bolin Göran (red) (1994) Ungdomsforskning - kritik, reflektioner och framtida möjligheter. Ungdomskultur vid Stockholms universitet. Akademitryck, Edsbruk

Öhlund Thomas (1994b) Statistik om ungdom. I Ungdomstid: Framtidens fabrikörer. Årsbok om Ungdom. Ungdomsstyrelsen, Stockholm

Öhlund Thomas (1994c) Statistik. I Ungdomstid: alla tiders ungdomar. Nr 3. Ungdomsstyrelsen, Stockholm

Öhlund Thomas (1995) Praktiker och diskurser i socialt ungdomsarbete. I Nyman-Kurkiala Pia (red) (1995) Ungdomsforskning vid kvarken. Åbo akademis tryckeri, Åbo

Öhlund Thomas (1995) Fakta om Ungdomar - statistik. I Ungdomstid (1995) Världsbyggarna. Årsbok om Ungdom. Nr. 1-2. Ungdomsstyrelsen, Stockholm

Öhlund Thomas (1996) Rockmusik som folkbildning. I SOU 1996:154. Tre Rapporter om studiecirklar. Utbildningsdepartementet, Norstedts Tryckeri AB, Stockholm

Öhlund Thomas och Lindgren S. Åke (1996b) Svensk Ungdomsforskning. Inriktning, organisation och finansiering. Dnr 39-284/95. Ungdomsstyrelsen. Norstedts Tryck, Stockholm

Öhlund Thomas (1996c) Ungdomskulturer i det moderna samhället. Bilaga i DOPING i folkhälsoperspektiv. Betänkande av Utredningen om dopning (del A). SOU 1996:126 Ungdomsstyrelsen.

Öhlund Thomas (red) (1996d) Krokig väg till vuxen. Fyra forskare om fritid, massmedia, skola och arbete. AB C O Ekblads och Co, Västervik

Öhlund Thomas (1997) Normaliseringspraktiker i det moderna samhället. En diskursanalys av åtta sociala ungdomsprojekt. WSOY, Finland (doktorsavhandling)

Öhlund Thomas (1998a) I subkulturer hittar ungdomar sin identitet. Artikel i Pedagogiskt magasin nr 2

Öhlund Thomas (1998b) Socialteknologiens diskursive praksisformer. I Tidsskrift för Sociaplædagogik, Danmark nr 2/1998

Öhlund Thomas (1999) Recension av Per Nilssons bok: Fritid i skilda världar i Locus Nr 1/99

Öhlund Thomas (2001) Rollspel som fritidskultur - ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Artikel i Tidsskrift for Børne- och Ungdomskultur. Nummer 44/2002, Odense Universitetsforlag

Öhlund Thomas (2005) Folkbildning och Etnicitet - Om integrationsarbetets politiska rationalitet (under utgivning)

Formulärets nederkant