Schlytter, A. (1982) "Jämställdhetslagen" i Årbog for Kvinderet 1982, Köbenhavn.

Schlytter, A. (1984) "Samtal om jämställdhet" med Anita Dahlberg som huvudansvarig, Arbetslivscentrum.

Schlytter, A. (1984) "Samband mellan mödrars arbetsvillkor och barnens möjligheter att få kommunal barnomsorg" i "Familjenormer, familjeformer", konferensrapport, Stockholm.

Schlytter, A. (1985) "Mödrars arbetsvillkor och kommunal barnomsorg" i "Kvinnors omsorg om barn", rapport från det femte nordiska kvinnojuristmötet, Nordplan Kr 1985:3.

Schlytter, A. (1986) "Ramlag som olämplig vid fördelning av barnomsorg" i Social Forskning nr 3.

Schlytter, A. (1987) "Barnomsorg och ramlag", Nordplan 1987:3.

Schlytter, A. (1989) "Fördelningsnormer inom barnomsorgen", Socialstyrelsen SoS-rapport 1989:28.

Schlytter, A. (1989) "Kvinnoforskningens framtid - krav på basresurser inför forskningspropositionen" i Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4, 1989 (medförfattare Anita Dahlberg).

Schlytter, A. (1990) "Välfärdsstatens rätt - barnomsorgen som ett exempel" i Retfärd nr 49

Schlytter, A. (1991) "Kort jämförelse mellan Habermas' samhällsteori och Agnes Hellers vardagslivsteori" i "Är Habermas intressant för forskning om kvinnor och den offentliga sektorn?", Skriftserie nr 3, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet.

Schlytter, A. (1993) "Om rättvisa i barnomsorgen. Den kommunala barnomsorgen ur ett vardagslivsperspektiv", Akademisk avhandling, Skriftserie nr 7, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet.

Schlytter, A. (1994) "Några tankar om kvinnoforskningens framtid", i Kvinnor och forskning nr 4 1994, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet.

Schlytter, A. (1995) "Om rättens bristande förmåga att adekvat reglera det sociala livet" i "Den sociala dimension i kvinderetligt perspektiv", Kvideretlig Skriftserie, Danmark 1995.

Schlytter, A. (1997) "LVU och flickors asocialitet" i Seminarium om SIS-forskning, Rapport 1997:8.

Schlytter, A. (1997) "Rättssociologisk kvinno/genusforskning" i Rättssociologi - då och nu, red. Håkan Hydén, Lund studies in Sociology of Law.

Schlytter, A. (1997) "LVU ur ett könsperspektiv" i Forsa-symposium 18-10 sept 1997, red. Maud Edgren-Schori.

Schlytter, A. Hydén, H (red) (1997). "Rättssociologisk kvinno/genusforskning" i Rättssociologi - då och nu. Lund studies in Sociology of Law.

Schlytter, A. (1999) "Flickor på undantag" i Socionomen nr 1.

Schlytter, A. (1999) "Kön och juridik i socialt arbete. Tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå", Lund: Studentlitteratur.

Schlytter, A. (1999) "Den villkorliga frigörelsen" i "Kön och makt i socialt arbete" Evy Gunnarsson och Astrid Schlytter (red), Rapport i socialt arbete nr 91, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Schlytter, A. (1999). Kön och juridik i socialt arbete. Tillämpningen av 3§ LVU på länsrättsnivå. Studentlitteratur.

Schlytter, A., Gunnarsson, E (red) (1999). "Den villkorliga frigörelsen" i Kön och makt i socialt arbete. Rapport i Socialt arbete nr 91, Stockholms universitet.

Schlytter, A. (2000) "Kvinnokroppen som text" i Socialvetenskaplig tidskrift 1-2 2000, Lund

Schlytter, A. (2000) "LVU och ungdomar ur ett könsperspektiv" i Samhällets ansvar för utsatta barn, Hearing inför LVU-utredningen, den 7 december 1999, Riksdagshuset.

Schlytter, A. (2000). "Kvinnokroppen som text" i Socialvetenskaplig tidskrift 1-2.

Schlytter, A. (2002) "Arrangerade äktenskap/tvångsäktenskap i Sverige", Socionomen nr 3

Schlytter, A. (2002) "Reaktioner på invandrarflickors gränsöverskridande handlande - särskilt om arrangerade äktenskap" i Nordborg, Gudrun och Bern, Annika (red) Dubbel viktimisering? Invandrade brottsoffer i svensk kontext. Brottsoffermyndigheten

Schlytter, A. (2004) Rätten att själv få välja, Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete, Studentlitteratur

Schlytter, A. (2004) "Hur bedöms flickors respektive pojkars missbruk?" i Socialt Perspektiv, nr 1

Schlytter, A, (2005) "Rätten att själv få välja" i Nordisk samverksamkonferens mot hedersrelaterat våld, Gender, Development, Network.

Schlytter, A, (2005) "I hederns namn" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3

Schlytter, A, (2005) "Arrangerade äktenskap - så säger svensk lag! i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.

Schlytter, A, (2005) "Att leva i hedersförtryck - inledning och relexion", "svenskt samhälle möter hederskulturen - inledning och reflexion" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.

Schlytter, A, (2005) "Fanget mellem lov og liv", Rapport om voldsramte minoritetskvinder i Norden, utarbetat av Madsen, Diane, Højlund, Eapen Paul, Rachel, Schlytter, Astrid och Jemteborn, Annika, Center for likestillingsforskning ved Roskilde universitetscenter, Danmark.

Schlytter, A, och Jemteborn A (2005) "Svensk lagstiftning och kvinnors villkor" i Fanget mellem lov og liv, Rapport om voldsramte minoritetskvinder i Norden, Center for likestillingsforskning ved Roskilde universitetscenter, Danmark.

Schlytter, A, (2005) "Trapped between Law and Life". Report on Abused Minority Women in the Nordic Countries, prepared by Madsen, Diane, Højlund, Eapen, Paul, Rachel och Jemteborn, Annika, The Danish Research Centre on Gender Equality; Roskilde Universitet.

Schlytter, A, och Jemteborn A (2005) "Swedish Legislation and Women´s Conditions" in Trapped between Law and Life. Report on Abused Minority Women in the Nordic Coutrie, The Danish Research Centre on Gender Equality; Roskilde universitet.

Schlytter A (2005) "I hederns namn" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3

Schlytter A (2005) "Arrangerade äktenskap - så säger svensk lag" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.

Schlytter A (2005) "Att leva i hedersförtryck - inledning och reflexion", "Svenskt samhälle möter hederskulturen - inledning och reflexion" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.