Maria Andersson Vogel. Foto: Björn Dalin
Maria Andersson Vogel.
Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Maria Andersson Vogel (1980) är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde är tvångsvård av ungdomar med omfattande sociala problem och beteendeproblem, med särskilt intresse för flickor och konstruktionen av femininitet under sådana förutsättningar.

Jag disputerade 2012 med avhandlingen ”Särskilda ungdomshem och vårdkedjor. Om ungdomar, kön, klass och etnicitet”. I studien följdes en grupp ungdomar som placerats i låst vård och som deltagit i ett vårdkedjeprojekt vilket syftade till att bättre planera utskrivning och efterföljande insatser för ungdomarna. Resultaten visade bland annat att problembilderna bland ungdomar som lämnar de särskilda ungdomshemmen är heterogena, inte minst kopplat till kön. Studien pekar också på att efterföljande insatser bör planeras noggrant och metodiskt. Inte minst bör fördelning av organisatoriskt ansvar och beslutsmandat tydliggöras. Avhandlingen går att ladda ned här.

Sedan disputationen har jag genomfört en fallstudie av ett samverkansarbete mellan socialtjänsten och polisen kring ungdomar i riskzonen för missbruk samt, tillsammans med fil.dr. Hugo Stranz och docent Stefan Wiklund, utvärderat FREDA – bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta på uppdrag av Socialstyrelsen.

Aktuell forskning

Mitt forskningsintresse rör tonårsflickor i kontakt med socialtjänsten och i synnerhet de som bedöms vara i behov av placering i låst vård vid SiS särskilda ungdomshem. Jag har tidigare genomfört en mindre pilotstudie (finansierad av Allmänna barnhuset) med syfte att belysa hur vi kan förstå placeringar av flickor utan påtaglig kriminalitetsproblematik på SiS. Just nu driver jag, med utgångspunkt i pilotstudien, projektet ”Flickor i låst institutionsvård - en etnografisk studie av hur kön görs i flickgruppen vid särskilda ungdomshem”. Syftet är att ur ett genusperspektiv ta ett brett grepp kring SiS-placerade flickors vardag och villkor under tiden i vård. I synnerhet vill jag beskriva och analysera flickornas egna uppfattningar, erfarenheter, handlingar och förhållningssätt rörande sin livssituation och den aktuella vårdmiljön med fokus på hur detta kan förstås i relation till görandet av kön. Centralt är att undersöka hur detta sker flickorna emellan. Studien har en etnografisk utgångspunkt och baseras på såväl deltagande observationer som fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. Projektet finansieras av Forte.