Carolina Øverlien. Foto: NKTVS
Carolina Øverlien. Foto: NKTVS

Undervisar i: Fältstudier, kvalitativ metod

Aktuella forskningsprojekt:

1. Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR). En samarbetsprojekt med fyra andra universitet/forskningsinstitutioner i Europa (England, Italien, Bulgarien och Cypern) med fokus på våld mellan ungdomar i nära relationer (’dating violence’). I studien, som är finansierad av Daphne/EU och Norska Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, undersöker vi omfånget av våld, online (digitalt) och offline, genom en skolenkät som delats ut i alla fem länder. Vi intervjuar också ungdomar som har varit utsatta för våld av sin pojk/flickvän, om deras upplevelser av våldet, det eventuella stöd/hjälp de fått, och vilka tankar de har ang. prevention och intervention.

2. En barndom på kvinnojour. Finansierat av Extrastiftelsen. Detta projekt är en fortsättning av mina tidigare projekt om barn på kvinnojourer. Här intervjuar vi barn som kommer upprepade gånger till kvinnojourer med sina mammor. Vi är speciellt intresserade av vad de ständiga uppbrotten har för betydelse när det gäller skolgång och relationer till andra vuxna och barn.

3. Ungdom, våld och övergrepp. Skolan som förebyggare och hjälpare. Detta projekt är en fortsättning på ett forskningsprojekt som handlar om barns strategier under våldsepisoder (se ’Våld i hemmet, barns strategier’ utgiven av Gleerups). Projektet ska resultera i en bok riktad mot skolan. Finansierat av Fritt Ord.

Jag har också haft flera uppdrag i expertråd, nämnder och styrelser. Jag sitter bland annat i Barnombudsmannens expertråd, satt som expert i Vanvårdsutredningen och har under många år varit styrelsemedlem i Nordisk forening mot barnemisshandling og omsorgssvikt (NFBO).