Schlytter, Astrid

Astrid Schlytter

Docent i rättssociologi

Foto: Eva Dalin
Astrid Schlytter.
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Rätten, särskilt socialrättslig lagstiftning ur ett könsperspektiv och ett etnicitetsperspektiv. Bedriver för närvarande forskning om samhällets insatser för unga kvinnor med invandrarbakgrund som vill leva efter andra former än familjens/släktens.

 

Bifogade filer
 • Publikationer Astrid Schlytter

  Författare Titel År
  Astrid Schlytter, Devin Rexvid
  Mäns heder : Att vara både offer och förövare 2017
  Iman Hussein, Astrid Schlytter, Monica Strandow,
  et al.
  Våga stå kvar! - En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 2015
  Astrid Schlytter, Devin Rexvid
  Pojkars villkor i hederskontexten : LVU:s blinda fläck 2015
  Astrid Schlytter, Devin Rexvid
  Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang 2014
  Astrid Schlytter
  Om ett tvångs-, barn- och kusinäktenskap 2012
  Astrid Schlytter
  Familj och heder 2012
  Devin Rexvid, Astrid Schlytter
  Attitydförändringar hos unga män med hederskulturella värderingar 2012
  Devin Rexvid, Astrid Schlytter
  Heroes, hymen and honour : a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context 2012
  Astrid Schlytter, Devin Rexvid, Özlem Celepli,
  et al.
  Heder och det civila samhällets metoder 2011

  Familj, religion, rätt. : En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel 2011
  Astrid Schlytter
  Hedersrelaterade värderingar och normer i en svensk kontext 2011
  Astrid Schlytter, Hanna Linell
  Girls with honour-related problems in a comparative perspective 2010
  Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi,
  et al.
  Oskuld och heder : en undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad - omfattning och karaktär 2010
  Astrid Schlytter, Sara Högdin, Devin Rexvid
  Rätten att själv få välja vem man ska gifta sig med : kartläggning bland unga i årskurs 9 i Stockholms stad 2010
  Astrid Schlytter, Hanna Linell
  Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor 2008
  Astrid Schlytter, Liv Kanakura
  Elektra : Ett projekt mot hedersförtryck och våld 2007
 • Äldre publikationer Astrid Schlytter

  Schlytter, A. (1982) "Jämställdhetslagen" i Årbog for Kvinderet 1982, Köbenhavn.

  Schlytter, A. (1984) "Samtal om jämställdhet" med Anita Dahlberg som huvudansvarig, Arbetslivscentrum.

  Schlytter, A. (1984) "Samband mellan mödrars arbetsvillkor och barnens möjligheter att få kommunal barnomsorg" i "Familjenormer, familjeformer", konferensrapport, Stockholm.

  Schlytter, A. (1985) "Mödrars arbetsvillkor och kommunal barnomsorg" i "Kvinnors omsorg om barn", rapport från det femte nordiska kvinnojuristmötet, Nordplan Kr 1985:3.

  Schlytter, A. (1986) "Ramlag som olämplig vid fördelning av barnomsorg" i Social Forskning nr 3.

  Schlytter, A. (1987) "Barnomsorg och ramlag", Nordplan 1987:3.

  Schlytter, A. (1989) "Fördelningsnormer inom barnomsorgen", Socialstyrelsen SoS-rapport 1989:28.

  Schlytter, A. (1989) "Kvinnoforskningens framtid - krav på basresurser inför forskningspropositionen" i Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4, 1989 (medförfattare Anita Dahlberg).

  Schlytter, A. (1990) "Välfärdsstatens rätt - barnomsorgen som ett exempel" i Retfärd nr 49

  Schlytter, A. (1991) "Kort jämförelse mellan Habermas' samhällsteori och Agnes Hellers vardagslivsteori" i "Är Habermas intressant för forskning om kvinnor och den offentliga sektorn?", Skriftserie nr 3, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet.

  Schlytter, A. (1993) "Om rättvisa i barnomsorgen. Den kommunala barnomsorgen ur ett vardagslivsperspektiv", Akademisk avhandling, Skriftserie nr 7, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet.

  Schlytter, A. (1994) "Några tankar om kvinnoforskningens framtid", i Kvinnor och forskning nr 4 1994, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet.

  Schlytter, A. (1995) "Om rättens bristande förmåga att adekvat reglera det sociala livet" i "Den sociala dimension i kvinderetligt perspektiv", Kvideretlig Skriftserie, Danmark 1995.

  Schlytter, A. (1997) "LVU och flickors asocialitet" i Seminarium om SIS-forskning, Rapport 1997:8.

  Schlytter, A. (1997) "Rättssociologisk kvinno/genusforskning" i Rättssociologi - då och nu, red. Håkan Hydén, Lund studies in Sociology of Law.

  Schlytter, A. (1997) "LVU ur ett könsperspektiv" i Forsa-symposium 18-10 sept 1997, red. Maud Edgren-Schori.

  Schlytter, A. Hydén, H (red) (1997). "Rättssociologisk kvinno/genusforskning" i Rättssociologi - då och nu. Lund studies in Sociology of Law.

  Schlytter, A. (1999) "Flickor på undantag" i Socionomen nr 1.

  Schlytter, A. (1999) "Kön och juridik i socialt arbete. Tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå", Lund: Studentlitteratur.

  Schlytter, A. (1999) "Den villkorliga frigörelsen" i "Kön och makt i socialt arbete" Evy Gunnarsson och Astrid Schlytter (red), Rapport i socialt arbete nr 91, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

  Schlytter, A. (1999). Kön och juridik i socialt arbete. Tillämpningen av 3§ LVU på länsrättsnivå. Studentlitteratur.

  Schlytter, A., Gunnarsson, E (red) (1999). "Den villkorliga frigörelsen" i Kön och makt i socialt arbete. Rapport i Socialt arbete nr 91, Stockholms universitet.

  Schlytter, A. (2000) "Kvinnokroppen som text" i Socialvetenskaplig tidskrift 1-2 2000, Lund

  Schlytter, A. (2000) "LVU och ungdomar ur ett könsperspektiv" i Samhällets ansvar för utsatta barn, Hearing inför LVU-utredningen, den 7 december 1999, Riksdagshuset.

  Schlytter, A. (2000). "Kvinnokroppen som text" i Socialvetenskaplig tidskrift 1-2.

  Schlytter, A. (2002) "Arrangerade äktenskap/tvångsäktenskap i Sverige", Socionomen nr 3

  Schlytter, A. (2002) "Reaktioner på invandrarflickors gränsöverskridande handlande - särskilt om arrangerade äktenskap" i Nordborg, Gudrun och Bern, Annika (red) Dubbel viktimisering? Invandrade brottsoffer i svensk kontext. Brottsoffermyndigheten

  Schlytter, A. (2004) Rätten att själv få välja, Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete, Studentlitteratur

  Schlytter, A. (2004) "Hur bedöms flickors respektive pojkars missbruk?" i Socialt Perspektiv, nr 1

  Schlytter, A, (2005) "Rätten att själv få välja" i Nordisk samverksamkonferens mot hedersrelaterat våld, Gender, Development, Network.

  Schlytter, A, (2005) "I hederns namn" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3

  Schlytter, A, (2005) "Arrangerade äktenskap - så säger svensk lag! i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.

  Schlytter, A, (2005) "Att leva i hedersförtryck - inledning och relexion", "svenskt samhälle möter hederskulturen - inledning och reflexion" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.

  Schlytter, A, (2005) "Fanget mellem lov og liv", Rapport om voldsramte minoritetskvinder i Norden, utarbetat av Madsen, Diane, Højlund, Eapen Paul, Rachel, Schlytter, Astrid och Jemteborn, Annika, Center for likestillingsforskning ved Roskilde universitetscenter, Danmark.

  Schlytter, A, och Jemteborn A (2005) "Svensk lagstiftning och kvinnors villkor" i Fanget mellem lov og liv, Rapport om voldsramte minoritetskvinder i Norden, Center for likestillingsforskning ved Roskilde universitetscenter, Danmark.

  Schlytter, A, (2005) "Trapped between Law and Life". Report on Abused Minority Women in the Nordic Countries, prepared by Madsen, Diane, Højlund, Eapen, Paul, Rachel och Jemteborn, Annika, The Danish Research Centre on Gender Equality; Roskilde Universitet.

  Schlytter, A, och Jemteborn A (2005) "Swedish Legislation and Women´s Conditions" in Trapped between Law and Life. Report on Abused Minority Women in the Nordic Coutrie, The Danish Research Centre on Gender Equality; Roskilde universitet.

  Schlytter A (2005) "I hederns namn" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3

  Schlytter A (2005) "Arrangerade äktenskap - så säger svensk lag" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.

  Schlytter A (2005) "Att leva i hedersförtryck - inledning och reflexion", "Svenskt samhälle möter hederskulturen - inledning och reflexion" i Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer - teori och praktik, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, skriftserie 2005:3.

   

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.