Hollander, A och Marklund, S (1977) Introduktion till den svenska utgåvan av Baily och Brake (eds) "Radikalt socialt arbete". Introduction to the Swedish edition of Baily och Brake (eds) "Radical Social Work", Stockholm: Rabén och Sjögren.

Hollander, A (1978) Kvinnorna och socialpolitiken (Women and Social Policy), Sociologisk Forskning, No 3 1978:15-30.

Hollander, A (1982) Kraven på föräldrarna ökar, (Increasing Demands on Parents), Tidskrift for Rettsvitenskap, No 1 1982:85-90.

Hollander, A och Marklund, S (1983) Den terapeutiska rättens framväxt - Om barnlagstiftningens förändringar och samhälleliga karaktär.( The Growth of Therapeutic Law - On Changes in Child Care Legislation and it's Societal Character), Retfaerd, No 24 1983:7-30.

Hollander, A (1985) Omhändertagande av barn. En studie av barnavårdsmål vid förvaltningsdomstolarna åren 1974,1977 och 1982. (Taking Children Into Care. A Study of Child Care Cases in Administrative Courts in 1974, 1977 and 1982), Stockholm: Aktuell Juridik Förlag. (Dissertation).

Hollander, A (1988) Planlöshet - Socialsekreterarnas dilemma i barnavårdsärenden, (At Random - The Dilemma of Social Workers in Child Care Cases), Nordiskt Socialt Arbete, No 2 1988:36-41.

Hollander, A (1989) Anmälan av Karsten Åström: "Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning", (Review of Karsten Åström: The Swedish Social Services Act, Between Politics and Administration), Svensk Juristtidning, No 6-7 1989:467-471.

Hollander, A (1989) Omsorgslagen urholkas. (The Law of the Developmentally Disabled is Undermined), Socionomen, No 6 1989:14-15.

Gunnarsson, Å och Hollander, A (1990) Omsorgslagen och utvecklingsstördas rätt. (The Law and the Rights of the Developmentally Disabled), Stockholm: Larsons förlag.

Hollander, A (1992) De utsattas rätt till självbestämmande. (The Right to Self Determination for the Disadvantaged), Socionomen, No 7 1992:18-20.

Hollander, A (1993) Rights to Special Services for People with Developmental Disabilities in Sweden. Scandinavian Journal of Social Welfare, No 2 1993:63-68.

Hollander, A (1993) Nytt perspektiv på människor med funktionshinder. (A New Perspective on People with Developmental Disabilities), Socionomen, No 2 1993:50-51.

Hollander, A (1993) Civil socialrätt och social civilrätt. I Sandgren, C (red) Utvecklingslinjer inom avtalsrätten. (Civil Social Law and Social Civil Law), Stockholm: Norstedts Juridik pp. 73-88.

Hollander, A (1994) Aspects of the Relationship between General Welfare and Welfare for People with Special Needs in Sweden. In Granatstein, J och Åkerman, S (eds) Welfare States in Trouble. Toronto: York University Canada.

Hollander, A (1995) Rättighetslagstiftning i teori och praxis. (Rights Legislation in Theory and Practise), Uppsala: Justus Förlag.

Andersson, G och Hollander, A (1996). Om barns rätt och barns bästa (Children's Rights and the Best Interests of Children). In Andersson, A (red). Den sociala barnavården. Liber förlag. Stockholm.

Hollander, A (1997). Funktionshindrade går miste om sina rättigheter (People with Severe Disabilities are Denied their Social Rights). Svenska Dagbladet 7 oktober 1997.

Hollander, A (1997). Kommentar till ett rättsfall. Logopedbehandling är inte expertstöd som människor med omfattande funktionshinder har rätt till enligt LSS. (Analysis of a legal case). Förvaltningsrättslig Tidskrift No 6, 1997, pp. 357-361.

Hollander, A (1998). Rättighetslagstiftning för personer med begåvningshandikapp (Rights legislation for People with Developmental Disabilities) Rapport, Uppsala Universitet, Uppsala.

Hollander, A (1998). Samtycke till vård enligt LVU (Consent to Care). Socionomen. Nr 1 s. 30-36.

Hollander, A (1998).Verkställighet av länsrätternas domar och beslut.(Execution of Court Cases in Administrative Courts). I Bengtsson, H (red). Politik, lag och praktik. Implementeringen av 1994 års handikappreform. Studentlitteratur. Lund.

Hollander, A (1998) Barns rätt att komma till tals. En väg till ökat inflytande för barn eller för vuxna.(Children´s rights to speak for themselves: Increased influence for children or adults?). Nordiskt Socialt Arbeid nr 4 1998 s. 194-200.

Hollander, A (1999) Den kommunala demokratins ödesfråga. Rätt till ekonomiskt bistånd och social service. Socionomen nr 4. s. 10 - 12.

Hollander, A (2000) Juridik och socialt arbete. I Meeuwisse, A, Sunesson, S, Swärd, H (red). Socialt arbete . En grundbok. Stockholm. Natur och Kultur.

Hollander, A. Jacobsson, M och Sjöström, M (2000) Röster i rätten , ( Voices in court). I Kulturella perspektiv. Svensk Etnologisk Tidskrift No 2 2000 s 35-40

Hollander, A (2001) En Mammas motstånd - om samtycke vid ett omhänderetagande. (A mothers recistance - a question about consent to compulsory care). Aronson, K (red). Haverier i social barnavård? Fem fallstudier. Centrum för utvärdering av socialt arbete. Gothia. Stockholm

Hollander, A (2001) Omhändertagen - samhällets ansvar för utsatta barn och unga. En kritisk granskning av LVU-utredningens slutbetänkande SOU 2000:7. ( Children in Care - The Responisbility of the Society. A Critical View of SOU 2000:7) I Socionomen nr 1. s. 37-43.

Hollander, A. Jacobsson, M och Sjöström, S (2002) Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i psykiatrimål. Sociologisk Forskning. Tema: Rättssociologi. Nr. 3-4 2002 s. 86 -116.

Hollander, A och Madell, T (2003) Socialtjänst på entreprenad. Förvaltningsrättslig Tidskrift Häfte 1. s. 15 -47.

Hollander, Anna (2004) Att tillvarata barnets rätt och bästa. Om det komplexa uppdraget att företräda barn i rättsliga processer. I Hollander A, Nygren R och Olsen L (red). Barn och rätt. Iustus förlag. Uppsala.

Hollander, Anna och Alexius Borgström, Katarina (2005) Rättsvetenskapliga metoder. I Larsson, S Lilja, J och Mannheimer, K. Forskningsmetoder i socialt arbete. Studentlitteratur. Lund.

Hollander, Anna (2005) Barnets röst, barnets vilja och barnets bästa. Om barnets rättsliga ställning i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU). Socionomen nr, 4 s. 44-49.

Hollander, Anna (2005) Privatisering av socialtjänstlagen - rättsliga villkor för att överlämna utredningar inom individ - och familjeomsorgen på entreprenad. Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3 s. 208-225.

Hollander, Anna och Tärnfalk, Michael (2006) Juvenile Crime and the Justice System in Sweden. In Hill, Malcolm, Lockyer, Andrew and Fred, Stones (Eds.) Youth Justice and Child Protection. Jessica Kingsley Publishers. London.UK.

Hollander, Anna (2006) RÅ 2006 ref 10 - Barns talerätt I mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrättslig Tidskrift Häfte 3 s. 365-373.

Hollander, Anna och Jacobsson, Maritha ochSjöström, Stefan (2007) Defender, Spokesperson, Therapist - Representing the True Interest of the Client in Therapeutic Jurisprudence (submitted) International Journal of Social Welfare.