Professor Marta Szebehely och doktorand Petra Ulmanen står bakom en ny rapport om framtidens äldreomsorg. En utgångspunkt för deras rapport är att vi måste börja betrakta äldreomsorgen på ett liknande sätt som barnomsorgen. Båda dessa är viktiga för att uppnå de jämlikhets- och jämställdhetsambitioner som finns inskrivna i svensk välfärdspolitik. Bara om det finns välutbyggda och välfungerande omsorgstjänster kan både kvinnor och män i alla sociala skikt förvärvsarbeta över hela livscykeln.

I sin studie över hur den svenska äldreomsorgen har förändrats över tid har författarna analyserat SCB:s stora intervjustudier av befolkningens levnadsförhållanden samt sett på tidigare svensk och internationell forskning. Några av de viktigaste slutsatserna som författarna drar är:

  • Äldreomsorgen har minskat under de senaste tre decennierna. Även om hemtjänsten har ökat så har detta inte skett i en sådan grad att motsvarande minskning av äldreboenden har kompenserats.
     
  • Bortfallet av offentlig omsorg har i huvudsak ersatts av anhörigas insatser. Även om privat köpt hjälp i viss mån har ersatt den offentliga omsorgen är det i första hand de anhöriga, framförallt de medelålders döttrarna, som kompenserar för den minskade offentliga omsorgen. Detta gäller i synnerhet bland kvinnor med lägre utbildning.
     
  • Det finns ett tydligt internationellt samband mellan hur välutbyggd den offentliga äldreomsorgen är och hur många medelålders kvinnor som förvärvsarbetar. En försämrad äldreomsorg riskerar därmed att få konsekvenser för de medelålders barnen, framförallt döttrarnas, arbetsutbud.

Läs mer om rapporten

Szebehely, Marta och Ulmanen, Petra (2012). Åtstramningens pris. Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning? Rapport för Kommunal. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.  Szebehely och Ulmanen (2012). Åtstramningens pris. (3474 Kb)

Läs mer om Marta Szebehely här

Läs mer om Petra Ulmanen här