Stockholms universitet startade Sveriges första utbildning i socialt arbete redan 1921. Idag tillhör Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet en av universitetets största utbildningsinstitutioner. Socionomutbildningen är en eftersökt utbildning och den fick högsta betyg vid Högskoleverkets utvärdering av socionomutbildningar år 2009 samt betyget hög kvalitet vid Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering av socionomexamen och generella examina i socialt arbete 2013-2014.

Socionomutbildningen leder fram till socionomexamen. Socionomutbildningen är en yrkesförberedande utbildning. Genom fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning kommer du i kontakt med framtida yrkesområden. Utbildningen förbereder dig också för fortsatta studier i socialt arbete på master- och forskarnivå.

Socialt arbete, huvudämnet för studierna

Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt ämne som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser, vilket även inrymmer ett internationellt jämförande perspektiv. Ytterligare ett fokus ligger på människors livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Teorier om mänskligt beteende, samhälleliga system och människors samspel med omgivningen är centrala.

Socionomer behöver kunskaper om människan i sitt sammanhang.  Därför innehåller utbildingen också kurser om exempelvis sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik samt socialt arbete med olika målgrupper.

Unikt för studierna på programmet är att det under studietiden ingår verksamhetsförlagd utbildning då studenterna finns ute i det praktiska sociala arbetet tillsammans med yrkesverksamma socionomer.

Socionomutbildningen vid Stockholms universitet:

Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammen ges som heltidsstudier och normalstudietiden är således 7 terminer, det vill säga studier i 3,5 år.

 

Behörighetskrav

Behörig att antas till socionomprogrammet är den som dels har grundläggande behörighet för högskolestudier och dels särskild behörighet Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5). Läs mer om behörigheter