Sista antagningen till socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade var till vårterminen 2015. Från hösten 2015 ges ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade. I det nya socionomprogrammet integreras dessa två till ett program med ny utbildningsplan från hösten 2015. Redan antagna studenter på de tidigare programmen går kvar enligt den studieordning de antagits till.

Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade leder till socionomexamen och socialt arbete är utbildningens huvudområde. Under utbildningen studerar du också andra socialvetenskapliga fält som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Du kommer att kunna fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, samhälleliga system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som du även kan göra i ett annat land. Utbildningen ger dig en bred kompetens och nödvändig yrkesförberedelse för kvalificerat socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade är speciellt profilerad för att ge yrkesförberedelse för chefs- och handläggartjänster inom äldre- och handikappomsorg i kommun och landsting liksom inom privata och kooperativa verksamheter.

Efter examen kommer du att kunna arbeta på individ- grupp- och samhällsnivå särskilt med arbetsuppgifter och frågor i socialt arbete för äldre och funktionshindrade. Inriktningens särskilda profilering begränsar dig emellertid inte från att kunna arbeta med andra typer av socialt arbete till exempel med barn, ungdomar och vuxna i form av förebyggande arbete eller med inriktning mot rådgivning, utredning, stöd och behandling såväl som med administration av social service och samhällsarbete eller med olika typer av internationellt socialt arbete.

Socionomer med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade är särskilt attraktiva som chefer i äldreomsorgen samt som handläggare inom kommunens äldre- och handikappomsorg. De kan till exempel arbeta inom enheter med boendeservice och gruppbostäder för funktionshindrade. Fler exempel på yrkesroller är LSS- handläggare, handikappsekreterare och kurator. Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledare vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan.

Utbildningsplan gällande från HT 2013

Översikt