På termin 6 går du tre delkurser: 

 • Forskningsmetoder (7,5 hp)
 • Forskningsplanering (7,5 hp)
 • Självständigt arbete (15 hp)

Kursens innehåll

 • Forskningsmetoder samt vetenskapsteoretiska och teoretiska frågeställningar av särskild betydelse för forskningsprocessen i socialt arbete.
 • Bedömning och kommunikation av relationen mellan vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt reflektion över behov av ytterligare kunskap.
 • Kritisk granskning av och kunskap om det egna forskningsområdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Självständigt vetenskapligt uppsatsarbete med tydlig förankring i socialt arbete. Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga att beskriva och kritiskt analysera empiriska material samt tillämpa och reflektera över forskningsmetoder och teorier av särskild relevans för socialt arbete
 • visa förmåga att identifiera, strukturera och kritiskt tolka ett forskningsområdes vetenskapliga grund samt visa kännedom om aktuellt forsknings- samt, i tillämpliga fall, utvecklingsarbete
 • i ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete formulera, kritiskt analysera och avrapportera ett forskningsproblem av relevans för socialt arbete, samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap
 • reflektera över samt hantera forskningsetiska problem samt diskutera den egna undersökningens relevans för det omgivande samhället
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Forskningsmetoder, 7.5 hp

Delkursen innehåller:

 • Forskningsmetoder relevanta för socialt arbete, särskilt fokus på analys av kvantitativa och kvalitativa data
 • Relationen mellan vetenskapsteori, problemformulering och forskningsmetod
 • Bedömning och kritisk tolkning av vetenskapliga arbeten med avseende på metodval och empiriskt underlag

Efter genomgången kurs förväntas du som student kunna:

 • uppvisa kunskap om olika forskningsmetoder och vetenskapsteorier av relevans för socialt arbete
 • identifiera relationer mellan forskningsproblem, empiriska material och forskningsmetoder
 • analysera kvantitativa och kvalitativa material
 • bedöma olika forskningsdesigner och empiriska material med tonvikt på den vetenskapliga kvaliteten hos forskningsresultat

Undervisningsformer och arbetsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops med tillhörande uppgifter.

Examination och övriga kurskrav: Delkursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier och workshops, förberedande skriftliga uppgifter samt individuell salstentamen. 

Forskningsplanering, 7.5 hp

Delkursen innehåller:

 • Identifiera, strukturera och kritiskt tolka ett forskningsområdes vetenskapliga grund.
 • Forskningsetik i relation till kunskapsområdet socialt arbete samt det egna planerade forskningsprojektet.
 • Akribi och vetenskaplig redlighet i vetenskapligt arbete.
 • Formulera ett forskningsproblem med metodologiska överväganden och en plan för en forskningsprocess.

Efter genomgången kurs förväntas du som student kunna:

 • visa förmåga att identifiera, strukturera och kritiskt tolka ett forskningsområdes vetenskapliga grund
 • uppvisa förmåga att formulera samt kritiskt reflektera över ett forskningsproblem samt dess övergripande forskningsdesign
 • visa förmåga att identifiera och reflektera över etiska dilemman som följer ur den planerade forskningsdesignen

Examination och övriga kurskrav: Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier och workshops, förberedande skriftliga uppgifter samt formulering av forskningsplan, som skrivs individuellt eller parvis med den studenten skriver uppsats med. Seminariedeltagande är obligatoriskt. Frånvaro vid max 2 seminarietillfällen kan kompenseras med individuell skriftlig uppgift enligt lärares anvisningar. Du ska också genomföra en opposition på annan students forskningsplan, enligt lärares anvisningar. 

Självständigt arbete, 15 hp

Innehåll:

 • Planering, genomförande och kommunikation av ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats med relevans för socialt arbete.
 • Reflektion kring och hantering av etiska frågeställningar relevanta för socialvetenskaplig forskning. Bedömning och kritisk tolkning av eget och andras vetenskapliga arbeten.
 • Bedömning av det egna behovet av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • formulera och analysera ett forskningsproblem samt kommunicera resultaten av denna process i ett självständigt vetenskapligt arbete med relevans för socialt arbete
 • i dialog bedöma och kritiskt tolka egna och andras vetenskapliga arbeten
 • visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling
 • visa förmåga till reflektion kring och hantering av etiska frågeställningar relevanta för socialvetenskaplig forskning
 • visa förmåga att värdera den egna undersökningens betydelse för det omgivande samhället

Undervisning och examination: Undervisningen sker via individuell eller parvis handledning. Det kan även förekomma grupphandledning. Varje självständigt arbete har rätt till 24 timmars handledning. I dessa timmar ingår även handledares läsning och kommenterande av uppsatsen. Eventuellt icke-utnyttjade handledningstimmar förverkas vid start av period 2 nästföljande termin. Handledningstimmarna förverkas även om uppsatsen lämnas in för examination utan handledares godkännande. 

Uppsatsen ska läggas fram vid ett examinationsseminarium där den ventileras av examinator samt andra kursdeltagare. I kursen ingår också att genomföra en opposition på en annan uppsats samt närvara vid minst fyra andra uppsatsventileringar.