Socialt arbete 5b:Verksamhetsfältet socialt arbete - perspektiv och färdigheter 7,5hp
Social Work 5b:The Field of Social Work-perspectives and competences 7,5 ECTS credits

Andersen, T. (2011). Reflekterande processer: samtal och samtal om samtalen. Stockholm: Mareld (valda delar ca 100 s).

Blennberger, E. & Brytting, T. (red.) (2015). Chef i omsorgen – vardag, forskning, etik. Stockholm: Gothia. 

Dunér, A. & Wolmesjö, M. (2015). Intraprofessional collaboration in Swedish health and social care from a care manager’s perspective. European Journal of Social Work 18(3), 354-369.

Eliassi, B. (2015). Constructing cultural otherness within the Swedish welfare state. The case of social workers in Sweden. Qualitative Social Work 14(4), 554-571.

Forkby, T., Höjer, S., & Liljegren, A. (2015). Questions of control in child protection decision making: Laypersons’ monitoring and governance in child protection committees in Sweden. Journal of Social Work, 15(5), 537-557.

Healy, K. (2014). Social Work. Theories in Context. Creating Framework for Practice. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.

Herz, M. & Johansson, T. (2015). Det professionella mötet: En grundbok. Lund: Studentlitteratur (127 sidor).

Ineland, J., Ren, D. & Bäckman, K. (2013). Mellan lagbok och känsla. Hur professionella resonerar om utvecklingsstörning och föräldraskap. Socionomens forskningssupplement 34, 38-46.

Johansson, S. (2012). Who runs the mill? The distribution of power in Swedish social service agencies. European Journal of Social Work, 15(5), 679-695.

Lundquist, L. (2001). Tystnadens förvaltning. I: Socialstyrelsen (2001) Utan fast punkt. Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2001/2001-123-52.

Lundström, T. & Shanks, E. (2015). Chefer och ledare i socialt arbete: om hur ändrade organisatoriska villkor och nya ledarskapsteorier kan påverka yrkesrollen. Socionomens forskningssupplement, (37),26-41.

Pettersson, U. (red.).(2013). Etik och socialtjänst: om förutsättningar för det sociala arbetets etik. Fjärde omarb. uppl. Stockholm: Gothia förlag.

Regnö, K. (2013). Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet. Diss. Stockholm: Industriell teknik och management, KTH Royal Institute of Technology.

Torres, S., Olaison, A. & Forssell, E. (2014). Biståndshandläggare om möten med sent-i-livet-invandrade äldre – en inblick i hur en institutionell kategori skapas. Socialvetenskaplig tidskrift 22(1), 44-63.

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

 

Fastställd 21 juni 2017 av institutionsstyrelsen vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - Stockholms universitet