S5VU Handledd verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att ge studenten möjlighet att prova på och utveckla praktiskt socialt arbete i olika verksamheter under handledning av en yrkesverksam socialarbetare. Kursens övergripande mål är att studenten skall få erfarenhet av hur olika teorier och metoder används praktiskt inom verksamhetsfältet socialt arbete. En annan viktig del är att få möjlighet att reflektera över yrkesrollen, dess handlingsmöjligheter och hur studenten som yrkesverksam kan och bör förhålla sig till villkoren ute på olika arbetsplatser. Stor vikt läggs vid att studenten reflekterar över olika förhållningssätt och teorier inom socialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå och att studenten genom dessa reflektioner tränar på att använda och utveckla sina kunskaper om socialt arbete i dess praktik.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen befinner sig studenten på sin VFU-plats under handledning av sin handledare i verksamheten. Handledning ska ske ca 1-1,5 tim/vecka. Studietiden under den verksamhetsförlagda utbildningen är heltid 40 tim/vecka. Inom ramen för en studievecka ska studenten aktivt delta i VFU-platsens verksamhet samt genomföra litteraturstudier, skriftliga examinationsuppgifter, planera/genomföra studiebesök, träffa sin basgrupp etc. Tidsplaneringen för VFU-perioden sker i överenskommelse mellan student och handledare och ska anges i den individuella VFU-planen. Student och handledare ska i starten av VFU diskutera igenom ovanstående frågor och gemensamt göra upp ett veckoschema. Studenten ges 4 timmar per vecka för litteraturstudier och examinationsuppgifter. Vid oklarheter bör basgruppsläraren kontaktas.

Innehåll:

  • Närvaro och aktivt deltagande i den verksamhet där utbildningen är förlagd i enlighet med uppgjord plan.
  • Praktiskt socialt arbete utifrån yrkesrollens etiska, rättsliga, organisatoriska och socialpolitiska handlingsmöjligheter. 
  • Arbetsmetoder i socialt arbete på olika nivåer i samarbete med de människor som berörs. 
  • Utveckling av en yrkesmässig medvetenhet genom att reflektera över självkännedom, empati, handlinsutrymme och samverkan. 

Efter kursen ska studenten kunna: 

  • Visa kunskaper om praktiskt socialt arbete och med hjälp av dessa kunna identifiera, tolka och kritiskt reflektera över yrkesrollen och dess etiska, rättsliga, organisatoriska och socialpolitiska villkor. 
  • Visa kunskaper om, tillämpa och kritiskt reflektera över teorier, arbetsformer och metoder i socialt arbete på olika nivåer i samhället i relation till de individer och organisationer som berörs. 
  • Visa insikt om betydelsen av kommunikation, självkännedom, empati och handlingsutrymme i det praktiska sociala arbetet.
  • Visa insikt om organisation och styrning i socialt arbete. [detta mål utgår V20, då det flyttas över till en annan kurs]
  • Visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och färdigheter. 

Examinationsformer: En central del under den verksamhetsförlagda utbildningen är självklart just praktik under handledning. Integrerat med detta ska kursdeltagarna också göra sammanlagt fyra skriftliga uppgifter där olika aspekter av den verksamhetsförlagda utbildningen diskuteras. Kursdeltagarna ska också ha ett slutseminarium med sin basgrupp. Det är obligatoriskt och vid frånvaro måste en kompletteringsuppgift göras.