S3KL Kvalitativa forskningsmetoder 7.5 hp
S3KT Kvantitativa forskningsmetoder 7.5 hp
S3SP Socialt arbete och sociala problem 7.5 hp
S3FÄ Fältstudier 7.5 hp

 

Kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp

Det övergripande syftet med denna delkurs är att du som student dels ska tillgodogöra dig en grundläggande förmåga att tillämpa kvantitativa forskningsmetoder och dels kritiskt kunna granska kvantitativa forskningsresultat. Delkursen behandlar grundläggande aspekter inom kvantitativ forskningsmetod. Fokus ligger på tillämpning av kvantitativa tekniker och tolkning av kvantitativa resultat, och den skall följaktligen inte ses som en renodlad statistikkurs. Närmare bestämt behandlas under delkursen följande innehåll:

 • Grundläggande problemställningar och metoder inom kvantitativ forskning
 • Informationssökning
 • Forskningsetik
 • Evidensbaserat socialt arbete
 • Hantera och bearbeta empiriska material

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • behärska grundläggande metoder i kvantitativ forskning, där det ingår att att använda datorbaserade statistikprogram
 • söka, kritiskt granska och värdera forsknings- och utredningsresultat samt annan forskningsinformation,
 • visa sig orienterad om evidensbaserat socialt arbete, med avseende på dess centrala frågeställningar, metoder och databasanvändning,
 • reflektera över etiska förhållningssätt i relation till metodologiska överväganden.

Kursen förutsätter ett aktivt deltagande. Den baseras på storföreläsningar som följs upp av seminarium och workshops. Som student kommer du under delkursens gång att arbeta aktivt med att analysera ett befintligt datamaterial, och du kommer också att träna på att kritiskt granska vetenskapliga kvantitativa artiklar.

Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom gruppuppgifter som ska göras under kursens gång. Du ska också delta i kursens seminarier. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt deltagande vid seminarier och workshops samt godkända gruppuppgifter. Slutbetyg på kursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp

Det övergripande syftet med denna delkurs är att du som student dels ska tillgodogöra dig en grundläggande förmåga att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder och dels kritiskt kunna granska kvalitativa forskningsresultat. Kursen behandlar grundläggande aspekter inom kvalitativ forskningsmetod. Av tids- och resursskäl ligger fokus på forskningsintervjuer, men delkursen berör även andra metodologiska verktyg såsom textanalys och observationer.  Närmare bestämt behandlas under delkursen följande innehåll:

 • Grundläggande problemställningar och metoder inom kvalitativ forskning
 • Forskningsetik
 • Samla in, hantera och bearbeta empiriska material
 • Evidensbaserat socialt arbete

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • behärska grundläggande faser i en kvalitativ forskningsprocess, med särskild tonvikt på intervjuforskning,
 • söka, kritiskt granska och värdera forsknings- och utredningsresultat samt annan forskningsinformation
 • reflektera över den kvalitativa metodens betydelse för evidensbaserat socialtarbete,
 • reflektera över etiska förhållningssätt i relation till metodologiska överväganden.

Kursen förutsätter ett aktivt deltagande. Undervisningen består av storföreläsningar som följs upp av seminarium och workshops. Under kursens gång kommer du att genomföra en kvalitativ forskningsintervju, och arbeta gruppvis med att analysera ett antal intervjuer. Du kommer också att träna på att kritiskt granska vetenskapliga kvalitativa artiklar.

Delkursen examineras dels genom en individuell hemtentamen och dels genom individuella och gruppuppgifter som ska göras under kursens gång. Du ska ockå genomföra en kvalitativ forskningsintervju. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på hemtentan (d v s lägst betyget E) även godkänt deltagande vid seminarier och workshops, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

Slutbetyg på kursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Socialt arbete och sociala problem, 7,5 hp

Syftet med denna delkurs är att du som student ska öka dina kunskaper om utsatthet, marginalisering, segregation och fattigdom över livsloppet. Syftet är också att du ska öka din förståelse för uppkomsten av sociala problem och människors behov av stödinsatser och  olika former av välfärdstjänster samt betydelsen av olika perspektiv och teorier för det sociala arbetets praktikfält. Ett ytterligare syfte är att få kunskap om professionella samtal och andra kommunikativa färdigheter.

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna: 

 • Att med utgångspunkt från socialvetenskapliga teorier och perspektiv beskriva och analysera konsekvenserna av utsatthet, segregation och fattigdom över livsloppet
 • Att utifrån socialvetenskapliga teorier och perspektiv beskriva och analysera sociala problem samt reflektera över centrala aspekter av det sociala arbetets funktion och praktiska genomförande
 • Redogöra för och problematisera teorier och perspektiv av betydelse för att förstå professionens och klienternas/brukarnas handlingsutrymme
 • Visa fördjupad kunskap om professionella samtal och andra sätt att kommunicera i det sociala arbetet

Undervisningen sker i form av storföreläsningar, skriftliga och muntliga redovisningar, gruppdiskussioner, kollegial återkoppling och seminarier. Många uppgifter genomförs och redovisas i grupp, varför det är viktigt att var och en tar ansvar för att vara påläst och aktiv.

Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom individuella och gruppuppgifter inför seminarierna som ska göras under delkursens gång. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentatamen (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter. Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Fältstudier, 7,5 hp

Delkursens övergripande syftet är att du som student ska studera det sociala arbetets fält med vetenskapliga metoder. Delkursen omfattar studier i socialt arbete vilka bedrivs genom att du tillsammans med en kollega genomför en undersökning av ett fält inom socialt arbete. Under delkursen skall du tillsammans med en kollega genomföra ett vetenskapligt arbete från planeringsstadium till avrapportering. Tanken är att arbetet med den empiriska undersökningen ska utvecklas med stöd av litteratur, seminarier och enskild-/grupphandledning. Du kommer som student att delta i:

 • Fältförlagda studier av socialt arbete
 • Planering, genomförande och avrapportering av ett mindre vetenskapligt arbete
 • Enskild- /grupphandledning
 • Seminarier för kollegial granskning av PM och fältstudierapporter

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • planera, genomföra och redovisa ett mindre vetenskapligt arbete i socialt arbete
 • beakta gällande forskningsetiska principer,
 • beskriva och kritiskt reflektera över det sociala arbetets villkor
 • förbereda och genomföra en opposition på en annan rapport

Undervisningen bygger på att du som student tar aktiv del i delkursens olika arbetsformer och därmed bidrar till att skapa ditt eget lärande. Under delkursen kommer du som student att välja ett forskningsområde inom fältet för socialt arbete och parallellt bedriva fältstudier och teoretiska studier. Ytterligare arbetsformer består av seminarier och grupphandledning. Du kommer tillsammans med en kollega att planera, genomföra och avrapportera ett mindre vetenskapligt arbete inom ämnesområdet socialt arbete utifrån syfte och frågeställningar som ni har formulerat i ett forsknings-PM. Tanken är att ni med stöd av de parallellt pågående metodkurserna ska utforma en problemformulering, syfte och frågeställningar samt välja teoretiskt perspektiv och metod. Detta kommer att utmynna i ett PM som ska läggas fram och kritiskt granskas av era studiekamrater. Efter PM-granskning följer sedan arbetet med datainsamling, bearbetning och analys av empiri samt skrivande av rapporten. Arbetet med er undersökning utvecklas parallellt med seminarier och enskild-/ grupphandledning. Du kommer också få möjlighet att utveckla ditt akademiska skrivande med hjälp av föreläsningar och handledning.

Delkursen examineras genom att du individuellt eller i grupp (max tre deltagare)  genomför och avrapporterar ett mindre vetenskapligt arbete i enlighet med de inom delkursen givna riktlinjerna. I detta ingår även formulerandet av ett forsknings-PM, aktivt deltagande i PM-. Grupphandlednings-, samt examinationsseminarier, kollegial granskning av PM samt opponering på en fältrapport. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på fältstudierapporten (d v s lägst betyget E) även godkänt deltagande vid seminarier.