S2JU Juridik i socialt arbete II 15 hp
S2V1 Välfärdsstaten - en introduktion I 7.5 hp
S2V2 Välfärdsstaten - en introduktion II 7.5 hp

Juridik i socialt arbete II, 15 hp

Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom rättsområden som är viktiga för socialt arbete, som t.ex. socialrätt, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess. Av särskild vikt är att du som student förbereds för uppgiften som rättstillämpare varför analys av rättsfall samt tillämpningsövningar är ett viktigt inslag. Delkursen syftar också till att du som student ska utveckla förmågan att identifiera de samhällsvärderingar och maktstrukturer som juridiken förmedlar samt fundera över rättsvetenskapens roll i socialt arbete i vid bemärkelse.

 Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • visa fördjupad förståelse av juridisk terminologi och rättsliga principer,
 • visa förmåga att tillämpa gällande rätt och genom självständigt kritiskt tänkande komma till motiverade juridiska slutsatser, samt
 • visa förmåga att tillämpa gällande rätt och att med helhetssyn på människan reflektera över makt- och myndighetsutövning och göra rättsligt korrekta åtgärdsbedömningar utifrån en integrering av rätten med vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ger en grundläggande överblick över områdets centrala delar. Seminariernas innehåll syftar till att närmare belysa och analysera viktiga frågeställningar samt ge ett större utrymme för frågor. Under seminarierna diskuteras olika rättsliga frågor som aktualiserats främst i rättspraxis och JO:s praxis samt träning i juridisk tillämpningsmetod. Syftet med det sistnämnda är att du som student ska lära dig att tillämpa rättsregler i konkreta fall för att kunna ge ett svar/lösning på den fråga eller det problem som har uppstått.

Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter. Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Välfärdsstaten – en introduktion I, 7,5 hp

Som framgår av titeln så kommer du som student att under denna delkurs att få en första introduktion till välfärdsstaten. Detta innebär att delkursen är bred till sitt innehåll och att många av de teman och områden som berörs kommer att återkomma för fördjupning under utbildningens gång. Delkursen ger en första introduktion till:

 • Definitioner av välfärd, välfärdssamhälle och välfärdsstat
 • Välfärdsstatens historiska uppkomst och framväxt; från fattigvård till välfärdsstat
 • Olika välfärdsstatliga modeller och dess konsekvenser
 • Centrala sociologiska och socialpolitiska perspektiv på välfärdsstatens struktur och utveckling (makt, medborgarskap, sociala problem, aktörskap etc.)

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • Redogöra för begreppen välfärd, välfärdssamhälle och välfärdsstat
 • Använda sig av sociologiska och socialpolitiska perspektiv på välfärdsstatens struktur och utveckling
 • Beskriva översiktligt den svenska socialpolitikens framväxt och utveckling
 • Beskriva utvecklingen från fattigvård till välfärdsstat för enskilda grupper (barn, äldre, fattiga)
 • Beskriva olika välfärdsstatliga modeller och betydelsen för välfärdens organisering och dess konsekvenser
 • Förklara framväxten och institutionaliseringen av sociala problem

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarer. Områdets karaktär inbjuder till många, långa och intressanta diskussioner och målsättningen är därför att ge utrymme för dessa. En viktig pedagogisk utgångspunkt är att ny kunskap inte uppnås genom att studenterna enbart läser litteratur och lyssnar till föreläsningar, utan i hög grad genom att studenterna ges utrymme att pröva idéer och lyssna till andras uppfattningar, med andra ord, i dialog.

Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom gruppuppgifter som ska göras under kursens gång. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande och godkända gruppuppgifter.

Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Välfärdsstaten – en introduktion II, 7,5 hp

Delkursens övergripande syfte är att erbjuda en fördjupande introduktion till välfärdsstaten. Detta innebär att du som student kommer att utveckla dina kunskaper om socialpolitiska och sociologiska perspektiv, förhållandet mellan socialpolitik och det sociala arbetet, samt välfärdssamhällets utveckling, organisation och problem.

Delkursens innehåll sammanfattas i följande punkter:

 • Grundläggande sociala skiktningar/indelningar (klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionalitet)
 • Välfärdens organisering
 • Socialpolitik och socialt arbete
 • Utvecklingstrender och framtida utmaningar; New Public Management (NPM), individualisering, demografiska förändringar.

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • Beskriva och förklara socialpolitikens ansvarsfördelning mellan stat, familj, marknad och det civila samhället (organisation, samverkan etc.)
 • Redogöra för teoretiska perspektiv utifrån klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning och deras betydelse for ojämlikhetens dimensioner, dvs det som kallas för intersektionalitetsanalys
 • Beskriva och reflektera kring utvecklingstrender och framtida utmaningar
 • Diskutera och jämföra socialpolitikens funktioner, utfall och konsekvenser utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv
 • Reflektera over relationen mellan socialpolitik och det sociala arbetet.

Delkursen baseras på en föreläsningsserie med tillhörande seminarier. Du kommer att öva dina i färdigheter såsom att beskriva, förklara, redogöra för, reflektera, diskutera och jämföra. Detta är färdigheter som utvecklas under seminarierna. De teoretiska delarna av de förväntade studieresultaten tillgodogör du dig genom föreläsningar och läsning av kurslitteraturen.

Delkursen examineras dels genom en individuell hemtentamen och dels genom uppgifter inför seminarierna som ska göras under delkursens gång. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på hemtentan (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande.

Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.