S1IN Introduktion till socialt arbete 7.5 hp
S1JU Juridik i socialt arbete I 7.5 hp
S1SO Sociologi för socialt arbete 7.5 hp
S1PS Psykosocialt arbete I 7.5 hp

 

Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

Som framgår av titeln så kommer du som student att under denna delkurs introduceras till området socialt arbete som kunskaps- och praktikfält. Det innebär att delkursen är bred till sitt innehåll och att de teman och områden som berörs kommer att återkomma för fördjupning under utbildningens gång. Delkursen ger en introduktion till:

 • det sociala arbetets historia
 • socialt arbete som kunskaps- och praktikfält
 • det akademiska sammanhanget och vetenskapligt skrivande
 • samtal som professionellt verktyg

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • uppvisa kunskap om det sociala arbetets historia i Sverige och internationellt
 • uppvisa kunskap om och reflektera över socialt arbete som kunskaps- och praktikfält
 • uppvisa kunskap om det akademiska sammanhanget man befinner sig i som socionomstudent och om grundprinciperna för vetenskapligt skrivande  
 • på en grundläggande nivå förstå och analysera en vetenskaplig text
 • på en grundläggande nivå uppvisa kunskap om professionella samtal i socialt arbete

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter och tillämpningsövningar.

Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång. Salstentamen baserar sig på innehåll i föreläsningar och litteratur. Övriga arbetsformer under delkursen, såsom individuella uppgifter, gruppuppgifter och seminarier fungerar som förberedelser för salstentamen.

För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

Slutbetyg på kursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp

Delkursen erbjuder en introduktion till socionomens roll som rättstillämpare. Det handlar om förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området samt om att träna praktisk rättstillämpning med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Närmare bestämt behandlar delkursen:

 • rättsdogmatiska kunskaper i nationell och internationell rättskällelära med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • träning i juridisk metod genom praktisk tillämpning inom de rättsområden som ingår i delkursen
 • förståelse för integrering av rätten med vetenskapliga kunskaper inom socialt arbete

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • visa kunskaper om juridisk terminologi och rättsliga principer med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga att tillämpa författningar och andra rättskällor genom att utifrån analys av faktiska rättsfall och fallbeskrivningar identifiera rättsliga problem
 • genom självständig analys koppla rättsliga problem till rättskällor och vetenskapliga kunskaper inom socialt arbete och komma till välmotiverade slutsatser

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter och tillämpningsövningar.

Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång.

För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentamen (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Sociologi för socialt arbete, 7,5 hp

Delkursens övergripande syfte är att du som student ska få grundläggande kunskaper om samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på individ, grupp och samhälle, samt vetenskaplig och professionell kommunikation. Det innebär att du kommer att få kunskap om sociala processer och problem, olika perspektiv på individ-grupp-samhälle, att kommunicera och kritiskt diskutera företeelser och situationer samt relatera sociologiska teorier och begrepp till socialt arbete.

Närmare bestämt så behandlar delkursen:

 • Centrala teorier, begrepp och diskussioner inom klassisk och modern sociologi
 •  Samhällets institutioner och förändringar utifrån grundläggande samhällsteori
 • Sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på makt (genus, generation, klass, etnicitet, funktionalitet och sexuell läggning)
 • Sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på mäns våld mot kvinnr och våld i nära ationer
 •  Studier av socialt arbete som praktikfält (studiebesök inkl. skrivuppgift)

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • identifiera och förklara väsentliga samhällsprocesser utifrån sociologiska perspektiv
 • tillämpa sociologiska teorier om samhällets uppbyggnad för att analysera relationer mellan strukturer, grupper och individer
 • tillämpa sociologiska begrepp i analyser av sociala grupper och sociala relationer
 • tillämpa sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • analysera gruppers och individers interaktion ur ett sociologiskt mikro- och makroperspektiv
 • reflektera över företeelser och situationer relaterade till socialt arbete som praktikfält

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter, studiebesök och tillämpningsövningar. Du kommer att öva dig på färdigheter såsom att identifiera, förklara, tillämpa, analysera och reflektera. Detta är färdigheter som utvecklas under seminarierna. De teoretiska delarna av de förväntade studieresultaten tillgodogör du dig genom föreläsningar och läsning av kurslitteraturen.

Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång.

För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, deltagande vid studiebesök, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

Psykosocialt arbete I, 7,5 hp

Delkursen syftar till att du som student ska få en bred introduktion till det område som kallas psykosocialt arbete. Delkursens innehåll omfattar därför följande områden:

 • Grundläggande orientering om psykologiska teorier av relevans för socialt arbete
 • Socialvetenskapliga perspektiv på uppkomsten av psykisk ohälsa, utveckling och återhämtningsprocess
 • Socialvetenskapliga perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • Socialt arbete och människor med psykisk ohälsa; historik, lagstiftning och praktik
 • Innebörden av hjälpande relationer och den relationella aspekten av socialt arbete
 • Socialpsykologisk teoribildning och tillämpningsområden inom socialt arbete

Efter genomgången delkurs förväntas du som student kunna:

 • Reflektera över och diskutera bemötande av människor i olika skeden av livet i socialt utsatta situationer med utgångspunkt i etiska överväganden och psykologiska teorier
 • Redogöra för och diskutera socialvetenskapliga perspektiv på psykisk ohälsa samt på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • Reflektera över och diskutera hur insatser i socialt arbete kan påverka livsvillkoren och den psykiska problematiken för människor med psykisk ohälsa
 • Uppvisa förmåga att analysera hur psykologiska, socialpsykologiska och psykosociala teorier och modeller påverkar den professionella relationen i socialt arbete

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och tillämpningsövningar.

Delkursen examineras dels genom en individuell hemskrivning och dels genom flera mindre uppgifter som ska göras under kursens gång.

För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter.

Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.