Termin 4

PFT4 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp.
S2BA Barn, ungdom och familj i det sociala arbetet, 6 hp.
S2DR Alkohol och narkotika, 6 hp.
S2MI Migration och integration, 6 hp.
S2UT Utredningsmetodik, 6 hp.
S2ÄL Äldre och personer med funktionsnedsättning, 6 hp.

Termin 5

PFT5 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp.
S2VU Verksamhetsförlagd utbildning, 21 hp.
S2FA Professionella förhållningssätt och arbetsmetoder, 7 hp.

 

Kursplan Litteraturlista