Sista antagningen till socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade gjordes till vårterminen 2015. Från hösten 2015 ges ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade. I det nya socionomprogrammet integreras dessa två till ett program med ny utbildningsplan från hösten 2015. Redan antagna studenter på de tidigare programmen går kvar enligt den studieordning de antagits till.

Socionomprogrammet leder till socionomexamen och socialt arbete är utbildningens huvudområde. Under utbildningen studerar du också andra socialvetenskapliga fält som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Du kommer att kunna fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, samhälleliga system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som du även kan göra i ett annat land. Utbildningen ger dig en bred kompetens och nödvändig yrkesförberedelse för kvalificerat socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Studenten kan under senare del av utbildningen, genom den verksamhetsförlagda utbildningen, val av ämne för examensarbete och till viss del val av avancerade kurser, rikta sina studier mot olika intresseområden.

Utbildningsplan gällande från HT 2013

Översikt