Kompletteringsutbildningen vänder sig till Dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik. Vår kompletteringsutbildning omfattar fyra kurser om vardera 30hp, dvs sammantaget 120hp under fyra terminers heltidsstudier. Du kan söka den första kursen till höstterminen 2017 och på den kommer Du att få en introduktion till socialt arbete, till juridik och till välfärdsstaten Sverige. Den andra och den tredje kursen innehåller fortsatta studier i juridik för socialt arbete samt socialpolitik och arbetsmetoder i socialt arbete. Under den fjärde och avslutande kursen är utbildningen i huvudsak verksamhetsförlagd med studiepraktik.

Kompletteringsutbildningen leder inte till någon ny examen. Målet är att du, med din tidigare avslutade utländska utbildning som bas, efter genomgången kompletteringsutbildning  på sammanlagt 120hp ska ha kunskaper som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Kompletteringsutbildningar för de som har utomnordisk utbildning jämförbar med svensk socionomexamen har anordnats vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, vid olika tillfällen sedan 1990.