Nästa kursstart HT20.

Ansökan görs via www.antagning.se.

Kursplan SU1022

Grundläggande behörighet, där det bland annat ingår Godkänd i svenska B/svenska 3, alternativt svenska som andraspråk B/3 samt Godkänd engelska 6 eller motsvarande.

Särskild behörighet: Avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap.

Din utländska avslutade högskoleutbildning har antingen socialt arbete som huvudämne eller annat samhällsvetenskapligt ämne med relevans för socialt arbete. Din utländska högskoleutbildning ska vara en av de möjliga utbildningarna i socialt arbete/för socialarbetare som finns (fanns) i utbildningslandet. I din ansökan bifogar du ett personligt brev där du kort beskrivit din utbildning utifrån utbildningslandets utbildningsmöjligheter inom fältet socialt arbete när du studerade. Har du arbetat som socialarbetare gör du också en kort sammanfattning av din tidigare yrkesverksamhet.

Ansökan

Du söker Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I 30hp, via antagning.se. Betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna. Du ska bifoga dokument/intyg för att styrka behörighet till utbildningen. Ladda upp dokumenten/intygen till din ansökan på antagning.se

Bifoga följande dokument

  1. Examensbevis på utländsk högskoleutbildning - på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska.
  2. Kursutdrag/bilaga till examensbevis – en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
  3. Betyg/dokument som visar grundläggande behörighet (bl.a. intyg om godkänd Svenska B alt Svenska som andraspråk B / Svenska som andraspråk 3).
  4. Personligt brev, på svenska (max 2 sidor). Din egen beskrivning av din utbildning och vad som gör den lämpad för socialt arbete samt din yrkeserfarenhet som socialarbetare, om du har sådan.

Om du har några av följande dokument, bifoga gärna även dessa obs! ej obligatoriskt:

  • Utlåtande över din utbildning från Verket för Högskolestudier (VHS) eller Universitets- och högskolerådet (UHR).
  • Tjänstgöringsintyg över yrkeserfarenhet som socialarbetare, översatt till svenska eller engelska.

OBS! Ingen sen komplettering av ytterligare dokument/intyg i ansökan efter 15 april/15 oktober.
Antagning till kursen görs i en lokal antagningsomgång som INTE har ”sen kompletteringsdag”

 

Bilagor ska översättas och kopior ska vidimeras  

Du ska bifoga engelska eller svenska översättningar av dina dokument/intyg om originalen är skrivna på annat språk. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Scannade original godtas som de är. Däremot ska kopior vidimeras för att visa att de överensstämmer med originalet. Det betyder att en betrodd person, tex en arbetsgivare, en tjänsteman vid myndighet eller en studievägledare (exempelvis Komvux),  skriver sin namnteckning med namnförtydligande på kopian. Den som vidimerar skriver dit sitt telefonnummer och sätter på en stämpel om det är en myndighetsperson.