Nästa utbildningsstart Ht2022

Ansökan sker via www.antagning.se  under perioden 15/3-15/4 2022

Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som har en grundläggande akademisk utbildning med inriktning på människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi om 60 hp, samt därefter arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Detta psykoterapeutprogram vänder sig särskilt till dig som har en socionomexamen som grundprofession och utgår ifrån det sociala arbetet som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete. Nästa antagningsomgång till detta Psykoterapeutprogram på institutionen för socialt arbete är HT 2019 med ansökningsperiod från mitten av mars till och med den 15 april 2019. Det är inte möj-ligt att komplettera din ansökan efter detta.

Undervisningen är främst förlagd till måndagar med vissa undantag. Första tillfället är måndag den 2 september.

Ansökan

OBS! Ansökan skall skickas elektroniskt enligt anvisningar på den nationella antagningens hemsida, www.antagning.se. Där fyller du i en webbansökan och skickar in de bilagor du vill åberopa. Dessa dokument kommer vi på institutionen för socialt arbete sedan kunna ta del av inför meritvärderingen.

Obs! Kompletteringar till ansökan efter ansökningsdagen kommer inte tas i beaktande.

Dessutom skall ansökan kompletteras med en särskild meritsammanställning som skall skickas per post direkt till institutionen för socialt arbete. I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du skickat in elektroniskt till antagning.se, men du behöver inte skicka in bilagorna igen. Vi ser vad du skickat in, men vill ha en uppställning av dina meriter som vi sedan kontrollerar mot antagning.se. Utöver din Meritsammanställning vill vi att du kompletterar med ytterligare två dokument som du skickar direkt till oss,

ett Personligt brev samt ett Arbetsgivarintyg efter den mall som finns angiven i Meritsammanställning psykoterapiprogrammet (pdf) (285 Kb) . Den delen skickas direkt till:

Institutionen för socialt arbete
Att Jenny Sjöström Svebeck
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

De som är mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad.

Meritsammanställning psykoterapiprogrammet (pdf) (285 Kb) 2019

Behörighet

 1. Behöriga sökande är någon av följande examina:
 • Socionomexamen tillsammans med en grundläggande psykoterapiutbildning
 • Psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
 • Annan motsvarande examen tillsammans med en grundläggande psykoterapiutbildning
 1. Den sökande ska vid ansökningstillfället ha genomgått egenterapi om minst 50 timmar enskilt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. Observera att till egenterapi räknas inte coachning, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande.
 1. När psykoterapiutbildningen startar ska minst två år ha passerat efter tidpunkt för när grundutbildningen i psykoterapi alternativt psykologexamen godkändes i sin helhet. Under denna period ska den sökande ha arbetat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter.
 1. Den sökande ska även kunna uppvisa ett arbetsgivarintyg på att denne under utbildningen kommer att ha minst halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och kvalificerat psykosocialt arbete inom sitt arbete under utbildningsperioden samt att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för psykoterapihandledning inom utbildningens ram.

Särskild behörighet

 1. Svenska 3 och Engelska 5.
 2. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska och kvalificerade psykosociala arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut företrädesvis med handledarutbildning, under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen.
 3. När psykoterapeututbildningen startar skall minst två år ha passerat sedan den grundläggande psykoterapiutbildningen godkänts i sin helhet.
 4. Den sökande skall ha genomgått egen psykoterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut.
 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och kvalificerat psykosocialt arbete inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen inom utbildningens ram.

 

Observera att samtliga behörighetskriterier måste vara uppfyllda

 

 

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

 • Relevant yrkeserfarenhet
 • Pågående yrkesarbete
 • Möjlighet till patienttillgång avseende individualpsykoterapi
 • Relevant utbildning utöver grundläggande psykoterapiutbildning, så som teoretiska kurser inom det psykoterapeutiska området på universitets- och högskolenivå om minst 7,5 hp.
 • Relevant psykoterapihandledning.
 • Egen psykoterapi om minst 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppterapi

 

Psykoterapeutprogrammets innehåll:

Termin 1

Psykoterapiforskning och det vetenskapliga stödet för psykodynamisk psykoterapi

Juridiska och etiska förutsättningar för det psykoterapeutisk arbetet och dess ramar

Kärnkompetenser i psykoterapeutisk verksamhet - teori och praktik

Grundläggande teori och metod i psykodynamisk psykoterapi

 

Termin 2

Människan i utveckling - psykisk hälsa och ohälsa - personlighet och symptom

Psykoterapeuten som klinisk forskare - att studera sin egen verksamhet

Systematisk diagnostik - förstå och beskriva psykiska tillstånd

Psykoterapeutiskt arbete under handledning påbörjas

 

Termin 3

Kontextualisering av psykodynamisk och relationell psykoterapi - historia, utveckling och tillämpning - att förstå sammanhanget för den psykoterapeutiska traditionen

Psykoterapeutiskt arbete under handledning

 

Termin 4

Tillämpningar av psykodynamisk och relationell psykoterapi

Fördjupning av teori och metod i psykodynamisk psykoterapi

Korttidsterapi med psykodynamiskt och affektivt fokus

Psykoterapeutiskt arbete under handledning

 

Termin 5

Integration i psykoterapi - att kunna förstå och arbeta utifrån olika psykoterapeutiska traditioner

Psykoterapeutiskt arbete utifrån psykosociala och samhällelig dimensioner

Skriva uppsats - eget bidrag till kunskapsbasen

Psykoterapeutiskt arbete under handledning med korttidsterapi

 

Termin 6

Integrerande examensarbete i psykoterapi med uppsatsarbete

Psykoterapeutiskt arbete under handledning med korttidsterapi

Avslutning

För detaljerat innehåll se Kursinformation, där finns anvisningar och scheman för alla terminer. Se även de olika styrdokument som bestämmer innehållet i utbildningen: Utbildningsplan, kursplaner samt kursanvisningar.