Institutionen för socialt arbete erbjuder ett masterprogram i socialt arbete om 120hp. Programmet erbjuder en möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper inom ett eller flera forskningsområden inom socialt arbete. Undervisningen bygger på dina tidigare kunskaper från högskolestudier och förutsätter självständighet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och god läsförståelse på svenska och engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska men undervisningen är med några undantag på svenska.

I masterprogrammet ingår 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valbara kurser på avancerad nivå. Den stora inslaget av valbara kurser gör det möjligt för dig att själva välja profil på din masterexamen, t.ex. fördjupa dig inom något av ämnesområdena Socialt arbete med barn och unga, Juridik i socialt arbete eller Sociala perspektiv på psykiska funktionshinder.

Programmet avslutas med ett större självständigt arbete (masteruppsats), där du ges möjlighet att under handledning fördjupa dig inom ett eget valt problemområde inom socialt arbete.

Programmet är populärt och söktrycket är högt.

Behörighet

Behörig att söka till programmet är den som avlagt socionomexamen eller har en Filosofie kandidatexamen plus 90hp i socialt arbete på grund och/eller avancerad nivå.

Upplägg

Programmet består av 60hp obligatoriska kurser och 60hp valbara kurser.

Institutionen erbjuder varje termin ett tjugotal valbara kurser inom olika ämnesområden i socialt arbete. Kursutbudet är flexibelt och föränderligt över tid men större delen av utbudet ges någon gång under en ettårscykel. Aktuellt utbud kan ses HÄR.

De två längre kurserna i psykoterapi, 60 hp och handledningsmetodik, 45 hp kan också utgöra valfria kurser i en masterexamen.

Det är också möjligt att inkludera kurser motsvarande högst 30hp från andra institutioner i masterexamen, förutsatt att dessa är relevanta för socialt arbete. Institutionen erbjuder via ett speciellt samarbete platser på några kurser vid Ersta-Sköndal-Bräcke och Södertörns högskolor.

Följande kurser är obligatoriska:

  • Vetenskapsteori, 7,5 hp
  • Kvantitativ metod, 7,5 hp
  • Kvalitativ metod, 7,5 hp
  • Evidens och kunskap i socialt arbete, 7,5 hp

Kurserna syftar till att ge dig fördjupad metodkunskap inom Socialt arbete och förbereda dig för programmets avslutande självständiga arbete för masterexamen i socialt arbete (30 hp). De tre första obligatoriska kurserna måste vara avklarade för att kunna söka till det självständiga arbetet.

Läs mer om programmet i utbildningskatalogen

Praktiska detaljer

Institutionen antar studenter till programmet med ny kursstart varje höst. Antagning till kurser på avancerad nivå sker baserat på högskolepoäng. Ju fler högskolepoäng du har ju större chans har du att bli antagen (upp till 270hp, varefter dina poäng räknas som 270hp).

När du antas till programmet antas du automatiskt till de inledande obligatoriska kurserna Vetenskapsteori och Kvalitativ forskningsmetod som ges under höstterminens första period. I samband med att du söker till programmet via antagning.se söker du också kurser för höstens andra period. Fortsättningsvis söker du kurser för varje nästkommande termin via antagning.se. Uppsatskursen ”Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete” (30hp) ska dock sökas internt via en web-blankett. Gå till sida för ansökan.

Programmet kan läsas på hel- eller deltid. Du bestämmer själv studietakt genom att söka lämpligt antal kurser varje termin (7,5hp-30hp).