OBS! De första sex veckorna på kursen är på heltid och innebär bl.a. inlämning av ett godkänt en godkänd forskningsplan (PM).

 

Anmälningsblankett MASTERUPPSATS

 

 

 

För att vara behörig att söka till den obligatoriska kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, 30 hp, ska du vara antagen till Masterprogrammet i socialt arbete, 120 hp och ha läst och blivit godkänd på kurserna Vetenskapsteori, 7,5 hp, Kvalitativ forskningsmetod, 7,5 hp och Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp och således ha minst 22,5 hp i Vetenskapsteori och Forskningsmetod.

Kursens innehåll

Uppsatsskrivande och design

Under seminarierna diskuteras centrala aspekter av författandet av en vetenskaplig uppsats. Praktiska aspekter av uppsatsarbete belyses. Deltagarna bereds möjligheter att diskutera sina forskningsplaner genom att presentera en preliminär forsknings- och tidsplan för sin uppsats.

Forskningsmetod

Till seminariet hör en delkurs i forskningsmetod med syfte att stödja uppsatsarbetet. Inriktningen är dels att ge översikter över forskningsmetoder och forskningsdesign men även att gå in mer specifikt på metodfrågor relaterade till de individuella uppsatsprojekten. Denna del fungerar som en form av kollektiv handledning.
Handledning

Handledningen sker enskilt i direkt anslutning till uppsatsarbetet och behandlar uppsatsens specifika metodproblem.

Uppsatsseminarier

Varje enskild färdig uppsats skall ventileras på ett seminarium med en formaliserad opposition. Författaren skall vid detta tillfälle försvara sitt uppsatsarbete.