DELKURS 1: Teoretiska grunder för handledning, 12 hp

Bernler, G. & Johansson, L. (senaste upplagan). Handledning i psykosocialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Cajvert, L. (senaste upplagan). Behandlarens kreativa rum. Om handledning. Lund: Studentlitteratur.

Gjems, L. (ssenaste upplagan). Handledning i professionsgrupper. Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, U. ( senaste upplagan). Socialt arbete, politik och professionalisering. Stockholm: Natur och kultur. Valda delar, c:a 100 s.)

Pertoft, M. & Larsen, B. (senaste upplagan). Grupphandledning med yrkesverksamma. Stockholm: Liber.

Svedberg, L. (senaste upplagan). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap.
Lund:studentlitteratur.

Tveiten, S. (senaste upplagan). Yrkesmässig handledning mer än ord. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer enligt lärarens anvisningar

DELKURS 2: Teoretiska och metodiska perspektiv på handledning, 12 hp

Andersen, T. (senaste upplagan). Reflekterande processer. Samtal om samtalen. Lund: Studentlitteratur.

Bates, S. ( senaste upplagan). Handledning ur ett KBT-perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur.

Gjerde, S. (senaste upplagan). Coaching: vad, varför, hur? Lund:Studentlitteratur.

Hårtveit, H. & Jensen, P. (senaste upplagan). Familjen plus en. Lund: Sudentlitteratur.

Ladany, N., Friedlander, M. L. & Neson, M. L. (2016). Supervision Essentials for the Critical Events in Psychotherapy Supervision Model. American Psychological Association.

Molly, A. & Moltke, H. ( senaste upplagan). Systemisk coaching: en grundbok. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer enligt lärarens anvisningar

DELKURS 3: Fördjupade kunskaper i handledarrollen, 12 hp

Boalt Boëthius, S. m. fl.(senaste upplagan). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning: teori och verklighet. Lund: Studentlitteratur.

Hornstrup, C. (senaste upplagan). Systemiskt ledarskap och organisationsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Mattsson, T. (senaste upplagan). Intersektionalitet i socialt arbete. Malmö: Gleerup.

Näslund, J. & Ögren, M-L. (senaste upplagan). Grupphandledning: Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Lund: Studentlitteratur.

Olsson, H. & Arnoldsson, C. ( senaste upplagan). Samtal kring handledning. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer enligt lärarens anvisningar