Psykodynamiskt perspektiv:

Beck-Friis, J. (senaste upplagan). Den nakna skammen. Grund till depression eller väg till ömsesidighet. Stockholm: Natur & Kultur.

Beck-Friis, J. (senaste upplagan). När Orfeus vände sig om: en bok om depression och förlorad självaktning. Stockholm: Natur och Kultur (329 sid).

Crafoord, C. (senaste upplagan). En bok om borderline. Stockholm: Natur & kultur (260 sid).

Freud, S. (senaste upplagan). Sexualiteten / [Sigmund Freud]; volymansvarig: Ludvig Igra; [översättning: Ingrid Wikén Bonde, Christian Nilsson]. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur.

Gullestad, S. & Killingmo, B. (senaste upplagan).  Undertexten, psykoanalytisk psykoterapi i praktiken. Stockholm: Liber.  

Havnesköld, L., Risholm Mothander P. (senaste upplagan). Utvecklingspsykologi. Dynamisk teori i nya perspektiv. Lund: Liber (400s)

Lennér Axelsson, B. (senaste upplagan). Förluster: om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur & kultur. (336 s).

McWilliams, N. (senaste upplagan). Psychanalytic Diagnosis: understanding personality structure in the clinical process. New York: The Guilford Press.

Sigrell, B. (senaste upplagan). Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur (255s)

Sverne, T., Sylvander, I., m.fl. (senaste upplagan). Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter. Lund: Studentlitteratur.

Wennerberg, T. (senaste upplagan).  Själv och tillsammans: om anknytning och identitet i relationer. Stockholm: Natur och Kultur (319 s.)

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Kognitivt perspektiv:

Linton, S. J., & Flink, I. (senaste upplagan). 12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Stockholm: Natur och Kultur.

Newman, C. F. (senaste upplagan). Core Competencies in Cognitive Behavioural Therapy. New York: Routledge.

Westbrook, D., Kennerley, H. & Kirk, J. (2011). An Introduction to Cognitive Behavior Therapy: skills and applications. London: Sage Publication LTD.

Öst, L-G. (red.) (senaste upplagan). KBT inom psykiatrin. Stockholm: Natur och kultur. (valda delar)

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Systemteoretiskt perspektiv, familjeterapi, teori och metod

Andersen, T. (senaste upplagan). Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. Stockholm: Mareld

Berg, I.K. & de Jong, P. (senaste upplagan). Att bygga lösningar: en lösningsfokuserad samtalsmodell. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur

Gottman, J. (senaste upplagan). Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation. Stockholm: Natur och Kultur

Hughes, D. (senaste upplagan). Attachment Focused Family Therapy. New York och London: W.W. Norton & Company. (delar av 280 s).

Hårtveit, H. & Jensen, P. (senaste upplagan). Familjen plus en. En resa genom familjeterapins praktik och idéer. Stockholm: Mareld. (delar av)

Jensen, P. & Ulleberg, I. (senaste upplagan). Mellan orden. Lund: Studentlitteratur.

Klefbeck, J. & Ogden, T. (senaste upplagan). Barn och nätverk. Malmö: Liber

Lundby, G. (senaste upplagan). Livsberättelser och terapi: om nyskrivning av historier och ett narrativt arbetssätt. Stockholm: Natur & Kultur

Lundsbye, M. m.fl. (senaste upplagan). Familjeterapins grunder: ett interaktionistiskt perspektiv, baserat på system-, process- och kommunikationsteori. Stockholm: Natur & kultur (delar av 428 s).

Mattsson, T. (senaste upplagan). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerup

Ringborg, M. (senaste upplagan). Förändrande familjesamtal. En handbok för familjelotsar. Stockholm: Mareld

Wrangsjö, B. (senaste upplagan). Familjens livscykel. Om stabilitet och förändring i ett
flergenerationsperspektiv
. Stockholm: Mareld

Wrangsjö, B. (senaste upplagan). Leva tillsammans. En bok om parrelationer. Stockholm: Natur och Kultur. E-bok. (302 s)

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Den kliniska psykoterpins vetenskapsteori med uppsatsarbete:

Ahn, H. & Wampold, B.E. (senaste upplagan). Where oh where are the specific ingredients? A meta-analysis of component studies in counseling and psychotherapy. Journal of Counselling Psychology, Vol. 48, no.3:251-257

Kvale, S. & Brinkman, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur (valda delar)

Larsson, S., Lilja, J. & Mannhemier, K. (senaste upplagan). Forskningsmetoder i Socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, S., Lilja, J. & Sjöblom, Y. (red.) (senaste upplagan). Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Olsson, H. & Sörensen, S. (senaste upplagan). Forskningsprocessen. Lund: Liber (192s)

Philips, B. & Holmqvist, R. (senaste upplagan). Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber (valda delar)

Wampold, B. E. (senaste upplagan). The great psychotherapy debate. Models, methods and findings. London: Lawrence Erlbaum Assoc. Pub. (Valda delar)

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga vetenskapliga tidskrifter.